TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


4. SØNDAG ETTER PÅSKE

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Ps. 65:1,2,3 Cantáte Domino cánticum novum, allelúja: quia mirabília fecit Dóminus, allelúja: ante conspéctum géntium revelávit justítiam suam. Allelúja, allelúja, allelúja. (Ps.) Salvábit sibi déxtera ejus: et bráchium sanctum ejus. Gloria Patri. Cantáte Domino cánticum novum ... (Salme 97, 1 og 2) Syng en ny sang for Herren, alleluja; for Herren har gjort underfulle ting, alleluja. For hedningenes øyne har han åpenbart sin rettferd, alleluja, alleluja, alleluja. (Salme 97, 1) Hans høyre hånd har frelst ham: og hans hellige arm. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Deus, qui fidélium mentes unífus éfficis voluntátis: da pópulis tuis id ámare quod præcipis, id desideráre quod promíttis; è ut inter mundánas varietátes ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gáudia. Per Dóminum nostrum ...

Gud, du som gir de troendes hjerter én vilje, gi ditt folk å elske det du har foreskrevet, og å hige etter det du har lovet, så våre hjerter under det jordiske omskifte må være festet der hvor de sanne gleder er. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

Jac. 1:17-21
Carissimi, omne datum optimum, et omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutétio nec vicissitúdinis obumbrétio. Voluntàne enim génuit nos verbo veritétis, ut simus ínltium àlíquod creatúrw ejus. Scitis, fratres, mai dilectissi-mi. Sit autem omnis homo velox ad audiéndum: tardus autem ad loquéndum, et tardus ad iram. Ira enim viri, justítiam Dei non operétur. Propter quod abjiciéntes omnem immune-ditiam, et abundantiam malltiee, in mansuetúdine susclpite Insitum verbum, quod potest salvare animas vestras.

Jak. 1, 17-21
Elskede, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes Far, og hos ham er ikke forandring eller skygge av omskifte. For etter sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord, så vi på en vis skulle være førstegrøden av hans skapning. Dette vet dere, kjære brødre. Hvert menneske være da snar til å høre, men sen til å tale og sen til vrede. For en manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. Legg da av all urenhet og den ondskap som tar overhånd, og ta med saktmodighet imot ordet som er innplantet i dere, og som kan frelse deres sjeler.


Graduale - Påskealleluja

Allelúja, allelúja. Déxtera Dómini fecit virtútem: déxtera Dómini exaltávit me.

Allelúja. Christus resúrgens ex mórtuis, jam non móritur: mors illi ultra non dominábitur, allelúja. Allelúja.

Alleluja, alleluja. (Salme 117,16) Herrens høyre hånd gjør under, Herrens høyre hånd har løftet meg opp.

Alleluja. (Rom. 6,9) Kristus, som sto opp fra de døde, dør ikke mer; døden skal ikke mer rå over ham. Alleluja.


Evangelium

Jn. 16:5-14
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: "Vado ad eum qui misit me: et nemo ex vobis intérrogat me, Quo vadis? Sed quia hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor vestrum. Sed ego veritátem dico vobis: éxpedit vobis ut ego vadam: si enim non abífero, Paráclitus non véniet ad vos: si autem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vénerit ille, árguet mundum de peccáto, et de justítia, et de judício. De peccáto quidem, quia non credidérunt in me: de justítia vero, quia ad Patrem vado, et jam non vidébitis me: de judíicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicátus est. Adhuc multa habeo vobis dícere: sed non potístis portáre modo. Cum autem vénerit ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem vertitátem: non enim loquétur a semetípso: sed quæcúmque áudiet loquétur, et quæ ventura sunt annuntiábit vobis: Ille me clarifiábit: quia de meo accípiet et annuntiábít vobis."

Joh. 16 5-14
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Jeg går til ham som sendte meg ut, og ingen av dere spør meg: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt dette til dere, er deres hjerte fullt av sorg. Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort; for går jeg ikke bort, kommer Talsmannen ikke til dere; men når jeg er gått bort, skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferd og om dom. Om synd, fordi de ikke har trodd på meg, om rettferd fordi jeg går til Faderen, og dere ikke lenger skal se meg, om dom fordi denne verdens fyrste alt er dømt. Jeg har ennå meget å si dere. Dere kan ikke bære det nå; men når han, Sannhetsånden, kommer, skal han lære dere all sannhet. For han skal ikke tale av seg selv; men det han hører, skal han tale, og de ting som skal komme, skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg; for han skal ta av mitt og forkynne dere."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 65:1,2,16) Jubiláte Deo univérsa terra, psalmum dícite nómini ejus: veníte et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúia. (Salme 65, 1-2 og 16) Rop med jubel til Gud, all jorden, syng salmer til hans navn; kom hit og hør, alle dere som frykter Gud, så skal jeg fortelle hvor store ting Herren har gjort for min sjel, alleluja.

Secreta - Stille bønn

Deus, Qui nos per hujus sacrifícii veneránda commércia, uníus summæ divinitátis participes effecísti: præsta quæsumus: ut sicut tuam cognóscimus vertitátem, sic eam dignis móribus assequámur. Per Dominum nostrum ...

Gud, du som ved det ærverdige fellesskap i dette offer, har gitt oss del i den eneste og høyeste guddom, gi at vi som kjenner din sannhet, også må følge den i verdig livsferd. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon - Påskeprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosius prædicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Agnus qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omnia militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig å prise deg, Herre, til enhver tid, men med særlig jubel i denne natt [Påskeaften]/ på denne tid da Kristus, vårt Påskelam, er ofret. For han er det sanne Lam som har tatt bort verdens synder, han, som ved å dø har gjort vår død til intet, og ved å oppstå har gitt oss vårt liv igjen. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Jn. 16:8) Módicum, et non vidébitis me, allelúja: íterum módicum, et vidébitis me, quia vado ad Patrem, Allelúja, allelúja. (Joh. 16, 8) Når Talsmannen kommer, Sannhetsånden, skal han overbevise verden om synd og om rettferd og om dom, alleluja, alleluja.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Adésto nobis, Dómine Deus noster, ut per hæc quæ fidéliter súmpsimus, et purgémur a vítiis, et a perículis ómnibus eruámur. Per Dóminum nostrum ...

Vær hos oss, Herre, vår Gud, så dette som vi har mottatt med tro, må rense oss fra all synd og fri oss fra alle farer. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster