TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


3. SØNDAG ETTER PÅSKE

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Ps. 65:1,2,3 Jubiláte Deo, omnis terra, allelúja: psalmum dícite nómini ejus, allelúja, date glóriam laudi ejus, allelúja, allelúja, allelúja. Dícite Deo, quam terribília sunt ópera tua, Dómine! in muititúdine virtútis tuæ mentiéntur tibi inimíci tui. Gloria Patri. Jubiláte Deo, omnis terra ... (Salme 65, 1-2) Rop med jubel til Gud, all jorden, alleluja. Syng sal- mer til hans navn, alleluja; gi ham ære til hans pris, alleluja, alleluja, alleluja. (Salme 65, 3) Si til Gud: hvor mektige er dine verk, Herre! For din store makts skyld hykler dine fiender for deg.

Oratio - Kollektbønn

Deus, qui errántibus, ut ín viam possint redíre justítiæ, veritátis tuæ lumen osténdis: da cunctis, qui christiána professióne censéntur, et illa respúere quæ huic inimícaè spurnè sunt nómini; et ea quæ sunt apta sectári. Per Dóminum nostrum ...

Gud, du som viser de villfarne din sannhets lys, så de skal kunne vende tilbake til rettferds vei, gi alle som telles med i den kristne tro, å sky det som står mot ditt navn, og hige etter det som høver. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

I Pet. 2:11-19
Caríssimi, Obsecro vos tamquam ádvenas, et peregrínos abstinére vos a carnálibus desidériis, quæ mílitant advérsus ánimam, conversatiónem vestram inter gentes habéntes bonam: ut in eo, quod detréctant de vobis tamquam de malefactóribus, ex bonis opéribus vos considerántes, gloríficent Deum in die visitatiónis. Subjécti ígitur estóte omni humánæ creatúra propter Deum: sive regi, quasi præcellénti: sive dúcibus, tamquam ab eo missis ad vindíctam malefactórum, laudem vero bonórum: quia sic est volúntas Dei, ut benefaciéntes obmutéscere faciétis imprudént-ium hóminum ignorántiam: quasi líberi, et non quasi velámen habéntes malítiæ libertátem, sed sicut servi Dei. Omnes honoráte: fraternitátem dilígite: Deum timéte: regem honorificáte. Servi, súbditi estóte in omni timóre dóminis, non tantum bonis, et modéstis, sed etiam dyscolis. Hæc est ením grátia: in Christo Jesu Dómino nostro.

1. Pet. 2, 11-19
Høytelskede, jeg legger dere på hjerte at dere som fremmede og utlendinger holder dere fra sanselige lyster som strir mot sjelen, og la deres ferd mellom hedningene være god, for at de mens de baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se deres gode gjerninger og for disses skyld prise Gud på besøkelsens dag. Vær derfor all menneskelig ordning undergitt for Guds skyld, det være kongen som den øverste eller landshøvdingen som er sendt ut av ham til refsing for dem som gjør ondt, men til ros for dem som gjør godt. For slik er det Guds vilje at dere med å gjøre det gode skal få vankunnigheten hos uvettige mennesker til å tie, som frie, men ikke som slike som bruker friheten til skjul for ondskapen, men som Guds tjenere. Ær alle, elsk brorskapet, frykt Gud og hold kongen i ære. Tjenere, vær deres herrer undergivne i all frykt, ikke bare de gode og milde, men også de vrange. For det finner nåde i Kristus Jesus, vår Herre.


Graduale / Påskealleluja

Ps. 110:9; Lk. 24:26 Allelúja, allelúja. Redemptiónem misit Dóminus pópulo suo.

Allelúja. Oportébat pati Christum, et resúrgere a mórtuís: et ita intráre in glóriam suam. Allelúja.

Alleluja, alleluja. (Salme 110,9) Gjenløsning har Herren sendt sitt folk.

Allefuja. (Luk. 24,46) Kristus måtte lide og oppstå fra de døde og slik gå inn til sin herlighet. Alleluja.


Evangelium

Jn. 16:16-22
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: "Módicum, et jam non vidébitis me, et íterum módicum, et vidébitis me: quia vado ad Patrem."Dixérunt ergo ex discípulis ejus ad ínvicem: Quid est hoc, quod dicit nobis: Módicum, et non vidébitis me: et íterum modicum, et vidébitis me, at quia vado ad Patrem? Dicébant ergo: Quid est hoc, quod dicit, Móodicum? nescímus quid lóquitur. Cognóvit autem Jesus, quia volébant eum interrogáre, et dixit eis: "De hoc quæritis inter vos, quis dixi, Módicum, et non vidébitis me: et íterum módicum, et vidébitis me? Amen, amen dico vobis: quia plorábitis, et flébitis vos, mundus autem gaudébit: vos vero contristabímini, sed tristítia vestra vertétur in gáudium. Múlier cum parit, tristítlam habet, quis venit hora ejus: cum autem pepérerit púerum, jam non méminit pressúre propter gáudium: quia natus est homo in mundum. Et vos ígitur nunc quidem tristítiam habétis: íterum autem vidébo vas, et gaudébit cor vestrum: et gáudium vestrum nemo tollet a vobis."

Joh. 16, 16-22
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Ennå en liten stund, og dere skal ikke se meg mer, og atter en liten stund, og dere skal se meg; for jeg går til Faderen." Da sa noen av hans disipler til hverandre: "Hva er dette han sier til oss: Ennå en liten stund, og dere skal ikke se meg, og atter en liten stund, og dere skal se meg, og: Jeg går til Faderen? Vi forstår ikke hva han mener." Men Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem: "Dere spør hverandre om det jeg sa: Ennå en liten stund, og dere skal ikke se meg, og atter en liten stund, og dere skal se meg. Sannelig, sannelig sier jeg dere: dere skal jamre og gråte, men verden skal glede seg. Dere skal ha sorg, men deres sorg skal bli til glede. Når kvinnen føder, er hun sorgfull fordi hennes time er kommet; men når hun har født barnet, kommer hun ikke lenger i hu hva hun har lidt, av glede over at et menneske er født til verden. Også dere er vel nå sorgfulle, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal gledes, og ingen skal ta deres glede fra dere."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 145:2) Lauda, ánima mea, Dóminum: laudábo Dóminum in vita mea: psallam Deo mea, quámdiu ero, allelúja. (Salme 145, 2) Min sjel, lov Herren; jeg vil love Herren hele mitt liv, vil synge lovsang for Gud, så lenge jeg er til, alleluja.

Secreta - Stille bønn

His nobis, Dómine, mystériis conferátur, quo terréna desidéria mitigántes, discámus amáre cæléstia. Per Dominum nostrum ...

Herre, la oss ved disse mysterier lære å mildne på våre jordiske ønsker for desto mer å gi oss hen til de himmelske. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon - Påskeprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosius prædicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Agnus qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omnia militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig å prise deg, Herre, til enhver tid, men med særlig jubel i denne tid da Kristus, vårt Påskelam, er ofret. For han er det sanne Lam som har tatt bort verdens synder, han, som ved å dø har gjort vår død til intet, og ved å oppstå har gitt oss vårt liv igjen. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Jn. 16:16) Módicum, et non vidébitis me, allelúja: íterum módicum, et vidébitis me, quia vado ad Patrem, Allelúja, allelúja. (Joh. 16.16) En liten stund, og dere skal ikke se meg, alleluja; og atter en liten stund, og dere skal se meg, - for jeg går til Faderen, alleluja, alleluja.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Sacraménta quæ súmpsimus, quæsumus, Dómine: et spirituálibus nos instáurent aliméntis, et corporálibus tueántur auxíliis. Per Dóminum nostrum ...

Vi ber deg, Herre: la de sakramenter vi har mottatt, både fornye oss med åndelig næring og trygge oss med legemlig hjelp. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster