TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


22. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 129:3,4,1) Si iniquitátes observáveris, Dómine, Dómìne, quis sustinébit? quía apud te propitátio est, Deus Israël. (Ps.) De profúndis clamávi ad te, Dómíne: Dómine, exáudì vocem meam. Gloria Patri. Si iniquitátes ... (Salme 129, 3-4) Dersom du vil se på misgjerninger: Herre, hvem kan da stå seg? For hos deg er tilgivelsen, Israels Gud. (Salme 129,1-2) Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min røst.

Oratio - Kollektbønn
Deus, refúgium nostrum, et virtus: adésto piis Ecclésiæ Tuæ précibus, auctor ipse pietátis, et præsta ut quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur. Per Dóminum nostrum ... Gud, vår tilflukt og vår kraft, hør din Kirkes fromme bønner; du som selv er opphavet til fromheten, gi oss i gagnet å oppnå det som vi ber om i troen. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Phil. 1:6-11
Fratres, Confídimus in Dómino Jesu, quia qui coepit in vobis opus bonum, perfíciet usque in diem Christi Jesu. Sicut est mihi justum hoc sentíre pro ómnibus vobis, eo quod hábeam vos in corde, et in vínculls meis, et in defensióne, et confirmatióne Evangélii, sócios; gáudii mei omnes vos esse. Testis enim mihi est Deus, quómodo cúpiam omnes vos in viscéribus Jesu Christi. Et hoc oro, ut cáritas vestra magis abúndet in sciéntia, et in omni sensu: ut probétis potióra, ut sitis sincéri, et sine offénsa in diem Christi, repléti fructu justítiæ per Jesum Christum, in glóriam et laudem Dei.
Filip. 1, 6-11
Brødre, jeg er viss på at han som begynte den gode gjerning i dere, vil fullføre den til Jesu Kristi dag. Det er også rett at jeg tenker slik om dere alle; for jeg bærer dere i mitt hjerte, og dere har alltid del i min glede, både i mine lenker og når jeg forsvarer og stadfester Evangeliet. For Gud er mitt vitne hvor jeg lengter etter dere alle i Jesu Kristi hjerte. Og det ber jeg om at deres kjærlighet mer og mer må øke i kunnskap og forstand, så dere velger det beste og er rene og ikke til forargelse, til Kristi dag, fulle av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.

Graduale
(Ps. 132:1-2) Ecce quam bonum, et quam jucúndum habitáre fratres in unum! Sicut ungúentum in cápite, quod descéndit in barbam, barbam Aaron. (Salme 132, 1-2) Hvor godt og gledefullt det er at brødre bor sammen. Det er som salve på hodet, som flyter ned i skjegget, Arons skjegg.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 113:11) Allelúja, allelúja. Qui timent Dóminum, sperent in eo adjútor at protéctor eórum est. Allelúja. Alleluja, alleluja. (Salme 113, 11) De som frykter Herren, skal håpe på ham; han er deres hjelper og vern. Alleluja.

Evangelium
Mt. 22:15-21
In illo témpore: Abeúntes pharisæi, consíilium iniérunt, ut cáperent Jesum in sermóne. Et mittunt ei discípulos suos cum Herodiánis, dicéntes: "Magíster,scimus quia verax es, et viam Dei in veritáte doces, et non et tibi cura de áliquo: non enim réspicis persónam hóminum: dic ergo nobis, quid tibi vidétur: licet censum dare Cæsari, an non?" Cógnita autem Jesus nequítia eórum, ait: "Quid me tentátis, hypócritæ? osténdite mihi numísma census." "At illi obtulérunt ei denárium. Et ait illis Jesus: "Cujus est imágo hæc, et superscríptio?" Dicunt ei: "Cæsaris." Tunc ait illis: "Réddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: et quæ sunt Dei, Deo."
Matt. 22, 15-21
På den tid gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunne fange hani i tale. Og de sendte sine egne disipler sammen med herodianerne til ham og lot dem si: "Mester, vi vet at du taler sant og lærer Guds vel i sannhet og ikke bryr deg om noen; for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss hva du mener. er det tillatt å gi keiseren skatt eller ikke?" Men da Jesus kjente deres ondskap, sa han: "Hyklere, hvorfor frister dere meg? Vis meg skattens mynt." De rakte ham da en denar. Og Jesus sier til dem: "Hva er dette for et bilde og innskrift?" De sier til ham: "Keiserens." Da sier han til dem: "Så gi da keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Est. 14:12,13) Recordáre mei, Dómine, omni potentátui dóminans: et da sermónem rectum in os meum, ut pláceant verba mea in conspéctu príncipis. (Est. 14, 12-13) Kom meg i hu, Herre, du som rår over alle makter, og legg de rette ord i min munn, så min -tale kan finne nåde for fyrstens ører.

Secreta - Stille bønn
Da, miséricors Deus: ut hæc salutáris oblátio, et a própriis nos reátibus indesinéntur expédiat, et ab ómnibus tueátur advérsis. Per Dóminum nostrum ... Miskunnelige Gud, gi at dette frelsesoffer alltid må fri oss fra egen skyld og verne oss mot all motgang. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 16:6) Ego clamávi quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem tuam, et exáudi verba mea. (Salme 16, 6) Jeg ropte til deg, for du hører min bønn, o Gud. Bøy ditt øre til meg og hør mine ord.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Súmpsimus, Dómine, sacri dona mystérii, humíliter deprecántes: ut qua in tui commemoratiónem nos fácere præcepísti, in nostræ profícient infirmitátis auxílium. Qui vivis at regnas ... Herre, vi har nytt ditt hellige mysteriums gaver, og ber deg ydmykt om at det som du har befalt oss å gjøre til minne om deg, må bli til hjelp for oss i vår svakhet. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster