TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Den hellige treenighetsfest

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Tob. 12:) Benedícta sit sancta Trínitas, atque indivisa únitas: confitébimur ei, qua fecit nobíscum misericórdiam suam. (Ps). Dómine Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! Gloria Patri. Benedícta sit... (Tob. 12, 6) Lovet være Den hellige treenighet og den udelte enhet; la oss bekjenne den, for den har øvet miskunn mot oss. (Salme 8,2) Herre, vår Herre, hvor ditt navn er vidunderlig over all jorden.

Oratio - Kollektbønn
Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia majestátis adoráre unitátem, quæsumus, ut ejúsdem fidei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur advérsis. Per Dóminum nostrum ... Allmektige, evige Gud, du som har gitt dine tjenere, som bekjenner den sanne tro, å erkjenne herligheten i Den hellige treenighet og å tilbe enheten i majestetens makt, vi ber deg: La oss ved standhaftighet i denne troen alltid bli vernet mot alt ondt ...

Epistel - Lesning
Rom. 11:33-36
O altitúdo divitiárum sapiéntiæ et sciéntiæ Dei: quam incomprehénsibilia sunt judícia ejus, et investigábiles viæ ejus! Quis enim cognóvit sensum Dómini? aut quis consiliárius ejus fuit? aut quis prior dedit ilii, et retribuétur e!? Quóniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt ómnia: ipsi glória in sæcula. Amen.
Rom. 11, 33-36
Å, dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap! Hvor uransakelige hans dommer er og usporlige hans veier! For hvem har kjent Herrens tanker? Eller hvem har gitt ham noe først, så han skulle få vederlag for det? For av ham og ved ham og i ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen.

Graduale
(Dan. 3:55,56) Benedíctus es, Dómine, qui intuéris abyssos, et sedes super Chérubim Benédictus es, Dómine, in firmaménto Cæli, et laudábilis in sæcula. (Dan. 3, 55-56) Velsignet er du, Herre, som ser ned i dypene og troner over kjeruber. Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv og prisverdig i all evighet.

Alleluia - Allelujavers
(Dan. 3:52) Allelúja, allelúja. Benedíctus es, Dómine, Deus Patrem nostrórum, et laudábilis in sæcula. Allelúja. (Dan. 3, 52) Velsignet er du, Herre, våre fedres Gud, og høylovet i all evighet. Amen.

Evangelium
Mt. 28:18-20
In illo témpore: Dixit Jesus discíipulis suis: " Data est mihi omnis potéstas in Cælo et in terra. Eúntes ergo docéte omnes gentes: baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sanctí: docéntes eos serváre ómnia quæcúmque mandávi vobis. Et ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus, usque ad consummatiónem sæculi."
Matt. 28, 18-20
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor bort og lær alle folk, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager helt til verdens ende."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Tob. 12:6) Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Fílius, sanctus quoque Spíritus: quia fecit nobíscum misericórdiam suam. (Tob. 12, 6) Lovet være Gud Fader og Guds enbårne Sønn og den Hellige Ånd; for han har gjort miskunn mot oss.

Secreta - Stille bønn
Sanctífica, quæsumus Dómine Deus noster, per tui sancti nóminis invocatiónem, hujus oblatiónis hóstiam: et per eam nosmetípsos tibi pérfice munus ætérnum. Per Dóminum nostrum ... Vi ber deg, Herre, vår Gud: helliggjør denne offergave mens vi påkaller ditt hellige navn, og gjør oss selv ved den til en evig offergave for deg. Ved vår Herre ...

Præfatio - Treenighets-prefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Tob. 12:6) Benedícimus Deum Cæli, et coram ómnibus vivéntibus confitébimur ei: quia fecit nobíscum misericórdiam suam. (Tob. 12,6) Vi lovpriser himmelens Gud og bekjenner oss til ham for alt levende; for han har handlet med oss etter sin miskunn.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Profíciat nobis ad salutem corpóris et ánimæ, Dómine, Deus noster, hujus sacraménti suscéptio: et sempitérnæ sanctæ Trinitátis, ejusdémque indivíduæ unitátis conféssio. Per Dóminum nostrum ... Herre, vår Gud, la det at vi har mottatt dette hellige sakrament og bekjent oss til Den evige treenighet og udelelige enhet, bli oss til frelse for legeme og sjel. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster