TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Søndag i juleoktaven

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Sap. 18:14-15) Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de coelis a regalibus sedibus venit. (Ps. 92:1) Dominus regnavit, decorem indutus est: indutus est Dominus fortitudinem, et præcinxit se. Gloria Patri. Dum medium ... (Visd. 18, 14-15) Mens dyp taushet lå over alle ting og natten var rukket midtveis i sitt løp. kom ditt allmektige Ord, Herre, ned fra den himmelske kongsstol. (Salme 92, 14) Herren er Konge, han har kledd seg i herlighet; han har ikledd seg styrke, og omgjordet seg. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Omnípotens sempitérne Deus, dírige actus nostros in beneplácito tuo: ut in nómine dilécti Fílii tui mereámur bonis operibus abundare Qui Tecum vivit et regnat ... Allmektige evige Gud, led våre handlinger etter ditt velbehag, så vi i din elskede Sønns navn rikelig kan øve gode gjerninger. Han som lever ...

Epistel - Lesning
Gal. 4:1-7
Fratres, quanto témpore heres párvulus est, nihil differt a servo, cum sit dóminus ómnium: sed sub tutóribus et actóribus est usque ad præfinítum tempus a patre: ita et nos, cum essémus párvuli, sub eleméntis mundi erámus serviéntes. At ubi venit plenitúdo tempóris, misit Deus Fílium suum factum ex mulíere, factum sub lege, ut eos, qui sub lege erant, redímeret, ut adoptiónem filiórum reciperémus. Quóniam autem estis fílii, misit Deus Spíritum Fílii sui in corda vestra clamántem: Abba, Pater. Itaque jam non est servus, sed fílius. Quod si filius: et heres per Deum.
Gal. 4, 1-7
Brødre, så lenge arvingen er barn, er det ikke noen forskjell mellom ham og trellen, enda han er herre over alle ting; men han står under verge og forvaltere til den tid faren har fastsatt. Slik var vi også trellbundet under verdens barnelærdommer, så lenge vi var små. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, så han kunne løse ut dem som var under loven, så vi kunne bli kåret som sønner. Og fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd i deres hjerter, som roper: "Abba, Fader!" Så er da ingen trell mer, men sønn; men er han sønn, da er han også arving ved Gud.

Graduale
(Ps. 44:3,2) Speciosus forma præ filiis hominum: diffusa est gratia in labiis tuis. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi: lingua mea calamus scribæ, velociter scribentis. (Salme 44, 3 g 2) Fagrere er du enn menneskebarna; ynde er utbredd over dine lepper. Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. Jeg kveder min sang for Kongen. Min tunge er som en snarskrivers penn.

Alleluia - Allelujavers
Alleluia, alleluia. (Ps. 92:1) Dominus regnavit, decorem induit: induit Dominus fortitudinem et præcinxit se virtute. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Salme 92, 1) Herren er konge; han har kledd seg i herlighet; styrke har Herren ikledd seg, og han har omgjordet seg med kraft. Alleluja.

Evangelium
Lk. 2:33-40
In illo témpore: Erat Joseph, et Maria mater Jesu, mírántes super his quæ dicebántur de illo. Et dixit ad Maríam matrem ejus: Ecce pósitus est hic in ruínam et in resurrectiónem multórum in Israël: et in signum cui contradicétur: et tuam ipsíus ánimam pertransíbit gládius ut reveléntur ex multis córdibus cogitatiónes. Et erat Anna prophetíssa, fília Phánuel, de tribu Aser. Hæc procésserat in diébus multis, et víxerat cum viro suo annis septem a virginitáte sua. Et hæc vidua usque ad annos octogínta quátuor: quæ non discedébat de tempio, jejúniis et obsecratiónibus sérviens nocte ac die. Et hæc, ipsa hora supervéniens, confitebétur Dómino, et loquebétur de illo omnibus, qui exspectébant redemptiónem Israël. Et ut perfecérunt ómnia secúndum legem Dómini, revérsi sunt in Galilæam, in civitátem suam Nazareth. Puer autem crescébat, et confortabétur, plenus sapiéntia: et gratia Dei erat in illo.
Luk. 2, 33-40
På den tid undret Josef og Maria, Jesu mor, seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til Maria, hans mor: "Se, dette barn er satt til fall og oppreisning for mange i Israel og til et tegn som skal motsies, - og gjennom din sjel skal også et sverd trenge - så mange hjerters tanker skal komme fram." Og det var en profetkvinne, Anna, datter av Fanuel av Asers stamme. Hun var langt opp i årene og hadde levd i syv år med sin mann etterat hun var blitt gift, og hun var nå en enke på åttifire år, som ikke vek fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag. Også hun kom til i samme stund og priste Herren og talte om ham til alle som ventet frelse for Israel. Og da de hadde fullgjort alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret. Men barnet vokste og ble sterkt og fullt av visdom, og Guds nåde var i ham.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 92:12) Deus firmavit orbem terræ, qui non commovebitur: parata sedes tua, Deus, ex tunc, a sæculo tu es. (Salme 92, 1-2) Gud har festet jordkloden, så den ikke skal rokkes; reist står din trone, Gud, fra da av, - fra evighet er du.

Secreta - Stille bønn
Concéde, quæsumus, omnipotens Deus ut óculis tuæ majestáis munus oblátum et grátiam nobis piæ devotiónis obtíneat, et effectum beátæ perennitátis acquírat. Per Dominum nostrum ... Vi ber deg, allmektige Gud: la den gave som vi har båret fram for din Majestets øyne, skaffe oss fromhetens nåde og oppnå den evige salighet for oss. Ved vår Herre ...

Præfatio - Juleprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilum amorem rapiamur. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militai cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For ved det menneskevordne Ords mysterium er det nye lys av din klarhet strålt fram for vår sjels øyne, så vi, når vi synlig erkjenner Gud, ved ham blir dradd til å elske det usynlige. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mt. 2:20) Tolle Puerum, et Matrem ejus, et vade in terram Israel: defuncti sunt enim, qui quærebant animam Pueri. (Matt. 2, 20) Ta barnet og moren og dra til Israels land; for de er døde som sto barnet etter livet.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Per hujus, Dómine, operatiónem mystérii et vitia nostra purgéntur, et justa desidéria compleántur. Per Dominum nostrum ... Herre, la kraften i dette mysterium rense oss for våre synder og oppfylle våre rette ønsker. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster