TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


PINSETIDEN

Pinsefesten var i Det gamle testament en takkefest for høsten, men også en minnefest for lovgivningen på Sinai. Den kristne Pinsefest er en fest for den nye pakts lovgivning ved den Hellige Ånds virke i våre sjeler. Fra himmelen kom han inn i salen hvor apostlene og Maria var sammen i bønn, og skrev Kristi lov, nådens og kjærlighetens lov, inn i hjertene til hver enkelt. Fulle av denne lovs lys og kraft skulle de gå ut og forkynne den for hedningene. - Pinsen er vigslingen og grunnlegningsdagen for Kirken, hvor den Hellige Ånd, Sannhetsånden, er sjelen til tidenes ende. Men med den første menighet som etter Peters tale lot seg døpe, ble dagen også en innhøstningsdag. - Og som den Hellige Ånd på Pinsefesten steg ned til apostlene, så kommer han til hver av oss i fermingens sakrament.

Ordet pinse kommer av det greske pentecosté, d.e. den femtiende dag, nemlig etter Påske.

I Pinseuken kan det ikke feires noen helgenfest, og en helgen kan ikke engang minnes i messen. Liturgisk hører Pinseuken med til Påsketiden. Den liturgiske farge er rød.

Søndag etter Pinse feires den hellige Treenighetsfest, torsdag etter den Kristi Legemsfest og fredag i uken etterpå Jesu Hjertefesten. Resten av kirkeåret, søndagene etter Pinse, slutter seg til Pinsetiden; tallet av disse søndager skifter fra 23 til 28. På de søndagene er den liturgiske fargen grønn.

PINSEDAG

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers

(Sap. 1:7) Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. - Exsurget Deus, et dissipentur inimici ejus: et fugiant, qui oderunt eum, a facie ejus. V.: Gloria Patri . . . -- Spiritus Domini replevit orbem . . . (Visd. 1, 7) Herrens Ånd har fylt jordens krets, alleluja, og han som holder alt sammen, kjenner hvert språk, alleluja, alleluja. (Salme 67, 2) Gud reise seg, og hans fiender skal spredes, og de som hater ham, skal rømme for hans åsyn. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Deus, qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti; da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

Gud, du som i dag har undervist de troendes hjerter ved den Hellige Ånds opplysning, gi oss i den samme Ånd å forstå det som er rett, og alltid glede oss ved hans trøst. Ved vår Herre . . . i den Hellige Ånds enhet ...

Epistel - Lesning

Act. 2, 1-11
Cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes discipuli pariter ineodem loco: et factus est repente de cælo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis dispertitiæ linguæ tamquam ignis, seditque supra singulos eorum: et repleti sunt omnes Spiritu sancto, et cæperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. Erant autem in Jerusalem habitantes Judæi, viri religiosi ex omni natione, quæ sub cælo est. Facta autem hac voce, convenit multitudo, et mente et mente confusa est, quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem omnes, et mirabantur, dicentes: Nonne ecce omnes isti,l qui loquuntur, Galilæi sunt? Et quomodo nos audivimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus? Parthi, et Medi, et Aelamitæ, et qui habitant Mesopotamiam, Judæam, et Cappadociam, Pontum, et Asiam, Phrygiam, et Pamphyliam, Aegyptum, et partes Libyæ, quæ est circa Cyrenen, et advenæ Romani, Judæi quoque, et Proselyti, Cretes, et Arabes: audivimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei.

Ap. gj. 2, 1 -11
Da Pinsefest ens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det brått en lyd fra himmelen som av et veldig vær som stormet fram og fylte hele huset som de satt i. Og det viste seg for dem tunger som av ild, og de skilte seg og satte seg på hver av dem. Og de ble alle fylt med den Hellige Ånd, og tok til å tale i andre tungemål, ettersom Ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn av alle folkeslag som er under himmelen. Da de hørte denne lyden, kom mengden sammen og kom i villrede; for hver især hørte dem tale i sitt tungemål. Og de ble alle forferdet, undret seg og sa: "Er ikke alle de som taler, menn fra Galilea? Hvorledes kan det da gå til at vi alle sammen hører det mål som vi er født i? Partere og meder og elamitter og de som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og Libyalandet ved Kyrene og de som er kommet fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger i våre egne tungemål."


Graduale
(Ps. 103. 30) Alleluia, alleluia. V.: Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terræ. Alleluia. (Hic genuflectitur.) V.: Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris in eis ignem accende. Alleluja, alleluja. (Salme 103, 30) Send ut din Ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. Alleluja. (Her kneles.) Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild.

Sequens - Sekvens
Veni, Sancte Spiritus, Et emitte cælitus, Lucis tuæ radium.

Veni pater pauperum, Veni dator munerum, Veni lumen cordium.

Consolator optime. Dulcis hospes animæ, Dulce refrigerium.

In labore requies, In æstu temeries, In fletu solatium.

O lux beatissima, Reple cordis intima, Tuorum fidelium.

Sine tuo numine, Nihil est in homine, Nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum, Riga quod est aridum, Sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum, Fove quod est frigidum, Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus, In te confitentibus, Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum, Da salutis exitum, Da perenne gaudium. Amen. Alleluia.

Kom, du Hellig Ånd, og send ned til oss fra himmelen en stråle av ditt eget lys.

Kom, du far for fattigfolk, kom som gavmildhetens tolk, kom, du lys for hjertene.

Trøster, du som trøster best, kom, du milde sjelegjest, milde svaling for vår sjel.

Hvile du i arbeid gir, kjøling sval når heten svir, trøst på sorgens tåredag.

O, du lys fra salighet, sendt fra himmelen hit ned, fyll hvert hjerte som har tro.

Uten nådens bud fra deg: ingen hjelp på livets vei, ingen sjel er uskyldsren.

Tvett bort urenhetens spor, lesk som dugg den tørre jord, leg hvert sår som salve mild.

Bøy du det som hardt er blitt, tin opp det som frøs så tidt, led hver. den som gikk seg vill.

Dine syvfold gavers skatt, gi ditt folk som trygt her satt til din gavmildhet sin lit.

Gi oss kraft som gagne kan frelsens ferd mot livets land; I evig glede gi oss da. Amen. Alleluja.


Evangelium

Jn. 14, 23-31
In illo témpore: Dixit Jesus discipulis suis: Si quis diligit me, sermonem meum sevabit, et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus; qui non diligit me, sermones meos non servat. Et sermonem quem audistis non est meus, sed ejus, qui misit me, Patris, Hæc locutus sum vobis, apud vos manens. Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia quæcumque dixero vobis. Pacem relinquo vobis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis; non quomodo mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis: Vado, et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis me, gauderetis utique quia vado ad Patrem, quia Pater major me est. Et nunc dixi vobis priusquam fiat: ut cum factum fuerit, credatis. Jam non multa loquar vobiscum. Venit enim princeps mundi hujus, et in me non habet quidquam. Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem, et sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio. Credo.

Joh. 14, 23-31
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Om noen elsker meg, skal han holde mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord, og det ord som dere har hørt, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere; men Talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte uroes eller reddes. Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort og kommer til dere. Dersom dere elsker meg, vil dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere det før det hender, så dere kan tro når det har hendt. Heretter skal jeg ikke tale mye til dere; for denne verdens fyrste kommer, og han har ingenting i meg; men verden skal innse at jeg elsker Faderen og gjør som Faderen, har befalt meg."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 67. 29, 30) Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis: a templo tuo, quod est in Jerusalem, tibi offerent reges munera, alleluia. (Salme 67, 29-30) Styrk det, Gud, som du har virket i oss, fra ditt tempel som er i Jerusalem. Til deg skal konger bære fram gaver, alleluja.

Secreta - Stille bønn

Munera, quæsumus, Domine, oblata sanctifica: et corda nostra Sancti Spiritus ilustratione emunda. Per Dominum ... in unitate ejusdem Spiritus Sancti ...

Herre, vi ber deg: Helliggjør de gaver vi har båret fram til deg, og rens våre hjerter ved den Hellige Ånds opplysning. Ved vår Herre . . . i den Hellige Ånds enhet ...

Præfatio - Prefasjon - Pinseprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: per Christum Dominum nostrum. Qui ascendens super omnes cælos sedensque ad dexteram tuam, promissum Spiritum Sanctum (hodierna die) in filios adoptionis effudit. Quapropter profusis gaudiis, totus in orbe terrarum mundus exsultat. Sed et supernæ Virtutes, atque andelicæ Potestates, hymnum gloriæ tuæ concinunt, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, ved Kristus, vår Herre; han som er steget opp over alle himler og sitter ved Faderens høyre, og (på denne dag) har utsendt den Hellige Ånd som han hadde lovet de utvalgte barn. Over det jubler alle mennesker på hele jorden i overstrømmende glede. Men også himmelkreftene og englemaktene synger sammen til din herlighets pris, idet de uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Acts 2. 2, 4) Factus est repente de cælo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, ubi erant sedentes, alleluia: et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, loquentes magnalia Dei, alleluia, alleluia. (Ap. gj. 2, 2 og 4) Det kom brått en lyd fra himmelen som av et veldig stormvær, der de satt, alleluja, alleluja, og de ble alle fylt med den Hellige Ånd og talte om Guds store gjerninger, alleluja, alleluja.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Sancti Spiritus, Domine, corda nostra mundet infusio: et sui roris intima aspersione fæcundet. Per Dominum nostrum Jesum Christum... in unitate ejusdem Spiritus Sancti ...

Herre, la den Hellige Ånd strømme inn i våre hjerter og rense dem. Han signe dem med sin dugg i deres innerste og gjøre dem fruktbare. Ved vår Herre . . . den Hellige Ånds enhet ...

Gå tilbake til hovedside for tekster