TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


PASJONSTIDEN

De to siste ukene i fastetiden, Pasjonsuken og Den stille uke, kalles PASJONSTIDEN etter det latinske ord passio, lidelse. Kirken går inn i sorgen over den lidelse og død som venter Herren. Med søndag Septuagesima ble gledesangen Gloria in excelsis og jubelropet Alleluja borte fra Kirkens liturgi, og nå viker den lille doxologi (Gloria Patri - ære være Faderen) som ellers legges til salmen i inugangsverset og etter håndtvettingen. Også salmen Judica i trinbønnen faller bort. Bare på de fester som feires i pasjonsuken, leses Gloria Patri og Judica. - Som et uttrykk for sorg tilhyller Kirken alle kors og altertavler med fiolette slør, korsene fra og med 1. Pasjonssøndag inntil korshyldingen på Langfredag, bildene inntil Gloria i messen Påskeaften.


PASJONSSØNDAG

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 42. 1, 2) Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso eripe me: quia tu es Deus meus, et fortituto mea. -- Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. -- Judica me, Deus . . . (Salme 42, 1-2) Døm meg, Gud, og før min sak mot det vanhellige folk; frels meg fra urettferdige og svikefulle mennesker; for du, Gud, er min styrke. (Salme 42,3) Send ut ditt lys og din sannhet, så de kan følge meg og føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Døm meg, osv. ….

Oratio - Kollektbønn
Quæsumus, omnípotens Deus, famíliam tuam propítius réspice: † ut, te largiénte, regátur in córpore; et, te servánte, custodiátur in mente. Per Dominum nostrum ... Vi ber deg, allmektige Gud: se nådig ned til din familie, så at den legemlig bæres oppe ved din gavmildhet og sjelelig skjermes i din varetekt. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

Hebr. 9. 11-15
Fratres: Christus assístens póntifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non hujus creatiónis: neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, ætérna redemptióne invénta. Si enim sanguis hircórum, et taurórum, et cinis vítulæ aspérsus, inquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis: quanto magis sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti? Et ídeo novi testaménti mediátor est: ut morte intercedénte, in redemptiónem eárum prævaricatiónum, quæ erant sub prióri testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt ætérnæ hæreditátis: in Christo Jesu Dómino nostro.

Hebr. 9, 11-15
Brødre, da Kristus kom som høyesteprest for de kommende goder, gikk han gjennom et større og fullkomnere tabernakel, som ikke er gjort med menneskehender, det er: som ikke er av denne skapning; og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han en gang for alle inn i helligdommen da han hadde vunnet en evig forløsning. For dersom blodet av bukker og okser og aske av en ku ved bestenkning helliger de urene til legemlig renhet, hvor meget mer må da ikke Kristi blod - blodet fra ham som ved Den hellige ånd bar seg selv fram som et usmittet offer for Gud - rense vår samvittighet fra døde gjerninger for at vi kan tjene den levende Gud. Derfor er han den nye pakts formidler. Så skal da de som er kalt ved den død som ga forløsning fra de synder som ble gjort under den første pakt, oppnå den evige arvedel, lovet ved Kristus Jesus, vår Herre.


Graduale
(Ps. 142. 9, 10) Eripe me, Domine, de inimicis meis: doce me facere voluntatem tuam. -- Liberator meus, Domine, de gentibus iracundis: ab insurgentibus in me exaltabis me: a viro iniquo eripies me. (Salme 142, 9 og 10) Herre, frels meg fra mine fiender og lær meg å gjøre din vilje. (Salme 17, 48-49) Herre, du er min frigjører fra hatefulle mennesker; du vil løfte meg opp over dem som reiser seg mot meg, fri meg ut fra den urettferdiges vold.

Tractus - Traktus
(Ps. 128. 1, 4) Sæpe expugnaverunt me a juventute mea. V.: Dicat nunc Israel: sæpe expugnaverunt me a juventute mea. V.: Etenim non potuerunt mihi: supra dorsum meum fabricaverunt peccatores. V.: Prolongaverunt iniquitates suas: Dominus justus concidit cervices peccatorum. (Salme 128, 1-4) Ofte har de trengt på meg fra min ungdom av. / Israel si nå: Ofte har de trengt på meg fra min ungdom av. / Men de har ikke fått bukt med meg, selv om synderne smidde på min rygg. / Lenge drev de sin ondskap. Herren, den rettferdige, brøt syndernes nakke.

Evangelium

Joh. 8. 46-59
In illo témpore: Dicébat Jesus turbis Judæórum: "Quis ex vobis árguet me de peccáto? Si veritátem dico vobis, quare non créditis mihi? Qui ex Deo est, verba Dei audit. Proptérea vos non audítis, quia ex Deo non estis." Respondérunt ergo Judæi, et dixérunt ei: Nonne bene dícimus nos, quia Samaritánus es tu, et dæmónium habes? Respóndit Jesus: "Ego dæmónium non hábeo: sed honorífico Patrem meum, et vos inhonorástis me. Ego autem non quæro glóriam meam: est qui quærat, et júdicet. Amen, amen dico vobis: si quis sermónem meum serváverit, mortem non vidébit in ætérnum." Dixérunt ergo Judæi: Nunc cognóvimus quia dæmónium habes. Abraham mórtuus est, et prophétæ: et tu dicis: Si quis sermónem meum serváverit, non gustábit mortem in ætérnum. Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mórtuus est? et prophétæ mórtui sunt. Quem teípsum facis? Respóndit Jesus: "Si ego glorífico meípsum, glória mea nihil est: est Pater meus, qui gloríficat me, quem vos dícitis quia Deus vester est, et non cognovístis eum: ego autem novi eum: et si díxero quia non scio eum, ero símilis vobis, mendax. Sed scio eum, et sermónem ejus servo. Abraham pater vester exsultávit ut vidéret diem meum: vidit, et gavísus est."Dixérunt ergo Judæi ad eum: Quinquagínta annos nondum habes, et Abraham vidísti? Dixit eis Jesus: "Amen, amen dico vobis, ántequam Abraham fíeret, ego sum."Tulérunt ergo lápides, ut jácerent in eum: Jesus autem abscóndit se, et exívit de templo.

Joh. 8, 46-59
På den tid sa Jesus til jødeflokken: "Hvem av dere kan overbevise meg om noen synd? Men sier jeg dere sannheten, hvorfor tror dere meg ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud." Da svarte jødene og sa til ham: "Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og har en djevel?" Jesus svarte: "Jeg har ingen djevel; men jeg ærer min Fader, og dere vanærer meg. Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noen holder mitt ord, han skal i all evighet ikke se døden." Da sa jødene: "Nå vet vi at du har en djevel. Abraham og profetene er døde, og du sier: Om noen holder mitt ord, han skal i all evighet ikke se døden. Du er vel ikke større enn vår far Abraham, som er død? Profetene er også døde; hvem gjør du deg selv til?" Jesus svarte: "Ærer jeg meg selv, da er min ære ingenting; det er min Fader som ærer meg, han som dere sier er deres Gud, og dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham, og dersom jeg sa at jeg ikke kjenner ham, var jeg en løgner som dere; men jeg kjenner ham og holder hans ord. Abraham, deres far, gledet seg til å få se min dag; han så den og var glad." Da sa jødene til ham: "Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?" Jesus sa til dem: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: før Abraham ble til, er jeg." Da tok de stener opp og ville kaste på ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av templet.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 118. 17, 107) Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: retribue servo tuo: vivam, et custodiam sermones tuos: vivifica me secundum verbum tuum, Domine. (Salme 118, 17 og 107) Herre, av hele mitt hjerte vil jeg prise deg. Gjør vel mot din tjener, og jeg skal leve og holde dine ord. Herre, gjør meg levende etter ditt ord.

Secreta - Stille bønn

Hæc múnera, quæsumus, Dómine, et víncula nostræ pravitátis absólvant, et tuæ nobis misericórdiæ dona concílient. Per Dominum nostrum ...

Herre, vi ber deg: la disse gaver løse vår ondskaps lenker og vinne din miskunns gaver til oss. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon (Kors-prefasjonen)
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti: ut, unde mors oriebatur, inde vita resurgeret: et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli, cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti jubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som grunnla menneske-ættens frelse på korsets tre, for at livet skulle gjenoppstå fra det døden utgikk fra, og at han (djevelen), som seiret ved treet, også måtte overvinnes ved treet gjennom Kristus, vår Herre. Ved hvem englene lover din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer sammen forherliger den i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(I Cor. 11, 24, 25) Hoc corpus, quod pro vobis tradetur: hic calix novi Testamenti est in meo sanguine, dicit Dominus: hoc facite, quotiescumque sumitis, in meam commemorationem. (1. Kor. 11, 24 og 25) Dette er mitt legeme som skal gis for dere. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, sier Herren. Gjør dette så ofte som dere nyter det, til minne om meg.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Adésto nobis Dómine Deus noster: et quos tuis mystériis recreásti, perpétuis defénde subsídiis. Per Dominum nostrum ...

Vær hos oss, Herre, vår Gud, og forsvar med din stadige hjelp alle dem som du har styrket med dine mysterier. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster