TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Marias uplettede unnfangelse

(Ukedagen minnes med bønnene fra siste søndag.)

Denne fest ble feiret i den gresk-bysantinske kirke alt i 6. årh. og i Vest-Europa i det 9. årh. Benediktinerne og fransiskanerne ivret særlig for feiringen, og fra slutten av det 15 årh. ble den innført i Roma. 1 1854 erklærte pave Pius IX. læren om Marias uplettede unnfangelse for dogme og gjorde dagen til foreskreven festdag. Det vi feirer, er det trosmysterium at Guds mor ikke bare var fri for all personlig synd, men at Gud ved en særskilt nåde alt i unnfangelsens første stund på forhånd har gitt henne virkningen av Jesu Kristi frelsesverk ved å frita henne fra arvesynden.


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Is. 61:10) Gaudens gaudebo in Domino, et exsultabit anima mea in Deo meo: quia induit me vestimentis salutis: et indumento iustitiæ circumdedit me, quasi sponsam ornatam monilibus suis. (Ps. 29:2) Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me: nec delectasi inimicos meos super me. Gloria Patri. Gaudens gaudebo in Domino ... (Is. 61, 10) Storlig vil jeg glede meg i Herren, og min sjel skal fryde seg i min Gud; for han har kledd meg i frelsesklær og svøpt meg i rettferdskåpe, som en brud pryder seg med sine dyre smykker. (Salme 29, 2) Høyt vil jeg love deg, Herre; for du har tatt deg av meg og ikke latt mine fiender glede seg over meg. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum præparasti: quæsumus; ut qui ex morte eiusdem Filii tui prævisa, eam ab omni labe præservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad te pervenire concedas. Per eumdem Dominum nostrum ... Gud, du har ved Jomfruens uplettede unnfangelse gjort rede en verdig bolig til din Sønn. Nå vi ber deg som forutså denne din Sønns død og derfor holdt henne fri for hver plett, om også å la oss nå fram til deg på hennes forbønn. Ved ham, vår Herre ...

Epistel - Lesning
Prov 8:22-35
Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio. Ab æterno ordinata sum, et ex antiquis, antequam terra fieret. Nondum erant abyssi et ego iam concepta eram: necdum fontes auarum eruperant: necdum montes gravi mole constiterant: ante colles ego parturiebar: adhuc terram non fecerat, et flumina, et cardines orbis terræ. Quando præparabat cælos, aderam: quando certa lege et gyro vallabat abyssos: quando æthera firmabat sursum, et librabat fontes aquarum: quando circumdabat mari terminum suum, et legem ponebat aquis, ne transirent fines sus; quando appendebat fundamenta terræ. Cum eo eram cuncta componens: et delectabar per singulos dies, ludens coram eo omni tempore, ludens in orbe terrarum, et deliciæ meæ esse cum filiis hominum. Nunc ergo filii, audite me: Beati qui custodiunt vias meas. Audite disciplinam, et estote sapientes, et nolite abiicere eam. Beatus homo qui audit me, et qui vigilat ad fores meas quotidie, et observat ad postes ostii mei. Qui me invenerit, inveniet vitam, et hauriet salutem a Domino.
Ordspr. 8, 22-35
Herren eide meg fra sine veiers begynnelse, før han hadde skapt noe, fra opphavet. Fra evighet er jeg innsatt, fra først av, før jorden ble til. Da dypene ennå ikke var til, ble jeg født, da det ennå ikke fantes kilder rike på vann. Før fjellene ble senket ned, før høydene ble jeg født, før han hadde skapt jord og elver og jordkretsens akser. Da han laget himlene, var jeg der, da han slo hvelvet over dypet. Da han festet skyene, da kildene ble festet i dypet, da han satte grense for havet, så vannene ikke skulle flomme over bredden, da han la grunnvollen til jorden, - da var jeg hos ham og ordnet alt. Det er min glede dag etter dag å leke for hans åsyn, alltid å leke på jordkretsen, og min glede var å være hos menneskebarna. Og nå, barn, hør på meg: salige er de som følger mine veier. Hør på tilrettevisning og bli vise, og slipp den ikke fra dere. Salig er det menneske som hører på meg og dagstøtt våker ved mine dører og vokter mine dørstokker. For den som finner meg, finner livet og øser frelse hos Herren.

Graduale
(Jud. 13:23; 15:10) Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino Deo excelso, præ omnibus mulieribus super terram. Tu gloria Ierusalem, tu lætitia Israel, tu honorificentia populi nostri. (Judit 13, 23) Velsignet er du, jomfru Maria, av Herren, den store Gud, framfor alle kvinner på jorden. (Jud., 15, 10) Du Jerusalems ære, du Israels glede, du heder for vårt folk.

Alleluia - Allelujavers
(Cant. 4:7) Alleluia, alleluia. Tota pulchra es, Maria: et macula originalis non est in te. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Sal. høysang 4, 7) Helt fager er du, Maria, og på deg er ingen arvesyndens plett. Alleluja.

Evangelium
Lk. 1:26-28
In illo tempore: Missus est Angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth, ad Virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus Angelus ad eam dixit: Ave, gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus.
Luk. 1, 26-28
På den tid ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som het Josef av Davids ætt, og jomfruen het Maria. Og engelen kom til henne og sa: "Hill deg, full av nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Lk. 1:28) Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus. (Luk. 1, 28) Hill deg, Maria, full av nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene. Alleluja.

Secreta - Stille bønn
Salutarem hostiam, quam in solemnitate Immaculatæ Conceptionis beatæ Virginis Mariæ tibi Domine offerimus, suscipe et præsta: ut sicut illam, tua gratia præveniente, ab omni labe immunem profitemur; ita eius intercessione a culpis omnibus liberemur. Per Dominum nostrum ... Herre, ta imot det frelsesoffer som vi bærer fram for deg på festen for den salige jomfru Marias uplettede unnfangelse, og liksom vi bekjenner at hun er blitt holdt ren for hver plett ved din forebyggende nåde, gi oss også å bli f ridd fra all syndeskyld på hennes forbønn. Ved vår Herre ...

Præfatio - Vanlig prefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli cælorumque Virtutes ac beata Seraphim socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas, deprecamur supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Ved ham lover englene din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer forherliger den sammen i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
Gloriosa dicta sunt de te, Maria: quia fecit tibi magna qui potens est. Hellige ord er talt om deg, Maria; for han som er mektig, har gjort store ting imot deg.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Sacramenta quæ sumpsimus, Domine Deus noster, illius in nobis culpæ vulnera reparent; a qua Immaculatam beatæ Mariæ Conceptionem singulariter præservasti. Per Dominum nostrum ... Herre, vår Gud, la de sakramenter som vi har nytt, læge i oss sårene av den skyld som du ved en enestående nåde vernet den salige Maria for i hennes uplettede unnfangelse. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster