TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Marias opptagelse i himmelen

Kirken feirer i dag fest for at Guds syndfrie mor med legeme og sjel ble tatt opp til himmelen like etter hennes død. Tanken hviler på en ubrutt tradisjon i Kirken; i Orienten ble festen feiret alt i 5. årh., i den romerske Kirke fra 7. årh. Den 1. november 1950 ble Marias opptagelse til himmelen erklært som dogme av pave Pius XII.

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Apoc 12:1) Signum magnum apparuit in cælo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus ejus, et in capite ejus corona stellarum duodecim. (Ps. 97:1) Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit. Gloria Patri. Signum magnum apparuit in cælo ... (Åpenb. 12, 1) Et stort tegn viste seg på himmelen: En kvinne kledd i solen, og månen under føttene, og på hodet en krone av tolv stjerner. (Salme 97,1) Syng for Herren en ny sang, for store ting har Herren gjort. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Omnipotens sempiterne Deus, qui Immaculatam Virginem Mariam, Filii tui Genitricem, corpore et anima ad cælestem gloriam assumpsisti: concede quæsumus; ut ad superna semper intenti. Ipsius gloriæ mereamur esse consortes. Per eundem Dominum nostrum ... Allmektige, evige Gud, du har tatt den uplettede Jomfru Maria, mor til din Sønn, med legeme og sjel opp til den himmelske herlighet. Vi ber deg. Gi at vi alltid må trakt e etter de himmelske ting og slik bli verdige til å få del i hennes herlighet. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus ....

Epistel - Lesning
Jud 13:22-25; 15:10
Benedixit te Dominus in virtute sua, quia per te ad nihilum redegit inimicos nostros. Benedicta es tu, filia, a Domino Deo excelso, præ omnibus mulieribus super terram. Benedictus Dominus, qui creavit cælum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum; quia hodie nomen tuum ita magnificávit, ut non recedat laus tua de ore hominum, qui memores fuerint virtutis Domini in æternum, pro quibus non pepercisti animæ tuæ propeter angustias et tribulatiónem generis tui, sed subvenisti ruinæ ante conspectum Dei nostri. Tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israel, tu honorificentia populi nostri.
Judit 13, 22-25; 15, 16
Herren har velsignet deg med sin kraft, da han tilintetgjorde våre fiender ved deg. Velsignet datter er du av den høyeste Gud, mer enn alle kvinner på jorden. Lovet være Herren som har skapt himmelen og jorden, han som ved deg knuste vår erkefiendes hode; for i dag har han opphøyet ditt navn slik at din lov aldri forstummer i menneskenes munn, som kommer til å minnes Herrens makt i all evighet. I ditt folks trengsel og sorg har du ikke skånet ditt liv for dem, men for vår Guds åsyn har du vendt undergangen bort fra dem. Du Jerusalems ære, du Israels glede, du vårt folks heder!

Graduale
(Ps. 44:11,12,14) Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam et concupiscet rex pulchritudinem tuam. Tota decora ingreditur filia regis, texturæ aureæ sunt amictus ejus. (Salme 44, 11-12 og 14. 4) Hør, datter, og se, og bøy ditt øre; for Kongen vil ha glede i din skjønnhet. Kongsdatteren holder sitt inntog, full av ynde, kledd i gyllent skrud.

Alleluia - Allelujavers

Alleluia, alleluia. Assumpta est Maria in cælum: gaudet exercitus Angelorum. Alleluia.

Alleluja, alleluja, Maria er tatt opp til himmelen. Englenes hærskarer gleder seg. Alleluja.

Evangelium

Lk. 1:41-50
In illo tempore: Repleta est Spiritu Sancto Elisabeth et exclamavit voce magna, et dixit: Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me? Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ in auribus meis, exsultavit in gaudio, infans in utero meo. Et beata, quæ credidisti, quoniam perficiéntur ea, quæ dicta sunt tibi a Domino. Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum; et exsultavit spirtus meus in Deo salutari meo; quia respexit humilitatem ancille suæ, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus. Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum.

Luk. 1, 41-50
På den tid ble Elisabeth fylt med den Hellige Ånd. Og hun ropte med høy røst og sa: "Velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt. Og hvorledes kan dette times meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, jublet barnet av glede i mitt liv. Og salig er du som trodde, for det Herren har sagt deg, skal oppfylles." Og Maria sa: "Min sjel høylover Herren, og min ånd gleder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin ringe tjenerinne. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For stort er det den Mektige har gjort mot meg, og hellig er hans navn. Og hans miskunn går fra ætt til ætt over dem som frykter ham."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Gen 3:15) Inimicitias ponam inter te et Mulierem, et semen tuum et semen illius. (I. Mos. 3, 15) Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og hennes ætt.

Secreta - Stille bønn
Ascendat ad te, Domine, nostræ devotionis oblatio, et, Beatissima Virgine Maria in cælum assumpta intercedente, corda nostra, caritatis igne succensa, ad te jugiter ad spirent. Per Dominum nostrum ... La vår hengivenhets offer stige opp til deg, Herre, og la våre hjerter, tent av din kjærlighets ild, stadig lenges etter deg, på forbønn av den salige jomfru Maria som er tatt opp til himmelen. Ved vår Herre ...

PRÆFATIO E BEATA MARIA VIRGINE - Prefasjon for Guds mor, Maria
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Et te in Assumptione beatæ Mariæ semper Virginis collaudare, benedicere, et prædicare. Quæ et Unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit: et virginitatis gloria permanente, lumen æternum mundo effudit, Jesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli, cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, og lover, priser og forherliger deg på festen for den salige, alltid rene jomfru Marias opptagelse i himmelen, hun som ved den Hellige Ånds overskyggelse unnfanget din enbårne Sønn, og med sin fulle jomfruære ga verden det evige lys, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham lover englene din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer forherliger den sammen i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Lk. 1:48-49) Beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est. (Luk. 1, 48-49) Alle slekter skal prise meg salig, for stort er det den Mektige har gjort mot meg.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Sumptis, Domine, salutaribus sacramentis, da quæsumus: ut, meritis et intercessione beatæ Virginis Mariæ in cælum assumptæ, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Dominum nostrum ... Herre, vi har mottatt dine frelsebringende sakramenter. Gi oss, vi ber deg, å bli ført til oppstandelsens herlighet ved den salige jomfru Marias fortjenester og forbønn, hun som er tatt opp til himmelen. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster