TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


JULENATT - første julemesse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 2:7) Dominus dixit ad me: Fillius meus es tu, ego hodie genui te. (Ps. 2:1) Quare fremuerunt gentes: et populi meditati sunt inania? Gloria Patri. Dominus dixit... (Salme 2, 7) Herren sa til meg: Du er min sønn, jeg har født deg i dag. (Salme 2, 1) Hvorfor raser hedningene, og hvorfor pønsker folkene på det som er fåfengt? Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Deus, qui hanc sacratissimam nocterm veri luminis fecisti illustratione clariescere: da quæsumus: ut, cugus lucis mysteria in terra cognovimus, ejus quoque gaudiis in cælo perfuamur: Qui tecum vivit et regnat ...

Gud, du som har latt denne høyhellige natt bli opplyst av glansen fra det sanne lys, vi ber deg: gi at vi som på. jorden har lært å kjenne hemmelighetene ved dette lys, også må få nyte gledene av det i himmelen, ved ham som lever og styrer med deg ...

Epistel - Lesning

Tit. 2:11-15
Carissim: Apparuit gratioa Dei Salvatoris nostri omnibus hominbus, erudiens nos, ut abnetantes impietatem, et sæculari desideria, sobrie, et sæcularia desideria sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc sæculo, exspectantes beatam spem, et adventum gloriæ magni Dei, et salvatoris nostri Jesu Christi: qui dedit semetipsum pro nobis: ut nost redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Hæc loquere, et exhortate: in Christo Jesu Domino nostro.

Tit. 2, 11-15
Høytelskede, Guds, vår Frelsers, nåde er åpenbaret for alle mennesker og lærer oss at vi skal forsake ugudelighet og lyster som hører verden til, og leve sømmelig og rettferdig og fromt i denne verden, idet vi venter på det salige håp og den herlige gjenkomst til den store Gud og vår Frelser Jesus Kristus, som ga seg selv for oss for å løse oss fra all urettferd og for å reise seg et folk som tekkes ham og legger vinn på gode gjerninger. Tal dette og forman i Kristus Jesus, vår Herre.


Graduale
(Ps. 109:3,1) Tecum principium in die virtutis tuæ: in splendeoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te. Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis: donec pnam inimicos tuos, scabellum pedum turoum. (Salme 109, 3 og 1) Med deg er herskermakten på din krafts dag omstrålet av de hellige; jeg har født deg av mitt liv før morgenrøden. Herren sa til min Herre: "Sett deg ved min høyre side til jeg har lagt dine fiender som skammel for dine føtter."

Alleluja
Alleluia, alleluia. (Ps. 2: 7) Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Salme 2, 7) Herren sa til meg: "Du er min sønn, jeg har født deg i dag." Alleiuja.

Evangelium

Lk. 2:1-14
In illo tempore: Exiit edictum a Cæsare Augusto, ut desciberetur universus orbis. Hæc descriptio prima facta est a præside Syriæ Cyrino: et ibant omnes ut profiterentur, singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Joseph a Galiæa de civitate Nazareth, in Judeam in civitate Nazareth, in Judæam in civitatem David, quæ vocatur Bethlehem: eo quod esset do domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante. Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret. Et peperit filium suum prompgenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in præsepio: qui non erat eis locus in diversorio. Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suam. Et ecce Angelus Domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno. Et dixit illis Angelus: Nolite timere: ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo: quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio. Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio. Et subito facta est cum Angelo multiudo militiæ cælestis laudantium Deum, et dicentium: Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominubus bonæ voluntatis.

Luk. 2, 1-14
På den tid sendte keiser Augustus ut en befaling om at all verden skulle skrives inn i manntall. Det var Kvirinius som var landshøvding i Syria, som sto for denne første innskrivning. Og alle gikk for å la seg skrive inn, hver i sin by. Så dro også Josef fra Galilea, fra byen Nasaret opp til Judea til Davids by som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, og lot seg skrive inn sammen med Maria, sin trolovede hustru som skulle bli mor. Og det hendte mens de var der, at hennes tid kom da hun skulle føde. Og hun fødte sin Sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom i hei berget. Det var noen hyrder i nærheten som våkte og passet sin hjord om natten. Og se, en engel fra Herren sto framfor dem, og Guds herlighet strålte om dem, og de ble meget forferdet. Men englene sa til dem: "Vær ikke redde. For se, jeg bringer dere bud om en stor glede som skal times alt folket. I dag er det født en Frelser for dere i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal være et tegn for dere: dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." Og straks var det en hel hær av himmelånder hos englene, og de lovet Gud og sa: "Ære være Gud i det høye, og på jorden fred for mennesker som har en god vilje."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 95:11,13) Lætentur cæli, et excultet terra ante faciem Domini quonima venit. (Salme 95, 11 og 13) Himlene skal glede seg og jorden juble for Herrens åsyn; for han kommer.

Secreta - Stille bønn

Accepta tibi sit, Domine quesumus, hodierna festivitatis oblatio: ut, tua gratia largiete, per hæc sacrosancta commercia, in illius inveniamur forma, in quo tecum est nostra substantia: Qui tecum vivit et regnat ...

Herre, vi ber: la offeret på festen i dag tekkes deg; gi oss din nåde, så vi ved denne høyhellige forening må bli likedannet med ham som forener vår natur med din. Han som lever ...

Præfatio - Juleprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilum amorem rapiamur. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militai cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus sine fine dicentes:

I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For ved det menneskevordne Ords mysterium er det nye lys av din klarhet strålt fram for vår sjels øyne, så vi, når vi synlig erkjenner Gud, ved ham blir dradd til å elske det usynlige. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:


Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 109:3) In splendoribus sanctorum, extero ante luciferum genui te. (Salme 109, 3) Omstrålet av de hellige har jeg født deg av mitt liv før morgenrøden.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Da nobis, quæsumus, Domine Deus noster: ut, qui Nativitatem Domini nostri Jesu Christi mysteriis nos frequentare qaudemus: dignis conversationibus ad ejus mereamur pervenire consortium: Qui tecum vivit et regnat ...

Herre, vår Gud, vi ber deg: gi oss at vi som atter og atter gleder oss i disse mysterier, vår Herres Jesu Kristi fødsel ved verdig ferd må nå fram til samfunn med ham som lever og styrer med deg ...

Gå tilbake til hovedside for tekster