TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Oktavdagen for julen

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Is. 9:6) Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis: cujus imperium super humerum ejus: et vocabitur nomen ejus, magni consilii Angelus. (Ps. 97:1) Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit. Gloria Patri ... Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis ... (Is. 9,6) Et barn er oss født, en sønn er oss gitt; herredømmet er lagt på hans skuldrer. Hans navn er: Engelen for det store råd. (Salme 97, 1) Syng en ny sang for Herren; for han har gjort underfulle ting. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate foecunda, humano generi præmia præstitisti: tribue, quæsumus; ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ susciperer, Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat ... Gud, du som ved den salige Marias fruktbare jomfruelighet har gitt menneskeslekten den evige frelses goder, vi ber deg: la oss få merke hennes forbønn; for gjennom henne har vi fått motta livets opphav, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og styrer med deg ...

Epistel - Lesning
Tit. 2:11-15
Carissime: Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem, et sæcularia desideria, sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc sæculo, exspectantes beatam spem, et adventum gloriæ magni Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi: qui dedit semetipsum pro nobis: ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Hæc loquere, et exhortare: in Christo Jesu Domino nostro.
Tit. 2, 11-15
Høytelskede, Guds, vår Frelsers, nåde er åpenbaret for alle mennesker og lærer oss at vi skal forsake ugudelighet og lyster som hører verden til, og leve sømmelig og rettferdig og fromt i denne verden, idet vi venter på det salige håp og den herlige gjenkomst til den store Gud og vår Frelser Jesus Kristus, som ga seg selv for oss for å løse oss fra all urettferd og for å reise seg et folk som tekkes ham og legger vinn på gode gjerninger. Tal dette og forman i Kristus Jesus, vår Herre.

Graduale
(Ps. 97:3,4,2) Viderunt omnes fines terræ salutare Dei nostri: jubilate Deo, omnes terra. Notum fecit Dominus salutare suum: ante conspectum gentium revelavit justitiam suam. (Salme 97, 3-4 og 2) Alle jordens grenser har sett vår Guds frelse; syng lovsang for Gud, alle land. Kunngjort har Herren sin frelse: for folkenes åsyn har han åpenbart sin rettferd.

Alleluia - Allelujavers
(Heb 1:1-2) Alleluia, alleluia. Multifarie olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime diebus istis, locutus est mobis in Filio suo. Alleluia Alleluja, alleluja. (Hebr. 1, 1-2) Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene, har han til sist i disse dager talt til oss gjennom Sønnen. Alleluja.

Evangelium
Lk. 2:21
In illo tempore: Postqam consummati sunt dies octout circumcideretur puer; vocatum est nomen ejus Jesus, quo vocatum est ab Angelo priusquam in utero conciperetur.
Luk. 2, 21
På den tid, da åtte dager var til ende, og barnet skulle omskjæres, ble han kalt Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 88:12,15) Tui sunt coeli, et tua est terra, orbem terrarum et plenitudinum ejus tu fundasti: justitia et judicium præparatio sedis tuæ. (Salme 88, 12 og 15) Dine er himlene, din er jorden; du har grunnfestet jordkretsen og alt som fyller den. Rett og rettferd er din trones grunnvoll.

Secreta - Stille bønn
Muneribus nostris quæsumus, Domine, precibusque susceptis: et coelestibus nos munda mysteriis, et elementer exaudi. Per Dominum nostrum ... Vi ber deg, Herre: ta imot våre gaver og bønner; rens oss ved de himmelske mysterier og hør oss nådig. Ved vår Herre ...

Præfatio - Juleprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilum amorem rapiamur. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militai cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For ved det menneskevordne Ords mysterium er det nye lys av din klarhet strålt fram for vår sjels øyne, så vi, når vi synlig erkjenner Gud, ved ham blir dradd til å elske det usynlige. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 97:3) Viderunt omnes fines teræ salutare Dei nostri. (Salme 97, 3) Alle jordens grenser har sett vår Guds frelse.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Hæc nost communio Domine, purget a crimine: et, intercedente beata Virgine Dei Genitrice Maria, coelestis remedii faciat esse consortes. Per eumdem Dominum nostrum ... Herre, la denne kommunion rense oss fra synd og gi oss del i den himmelske hjelp, på forbønn av den salige jomfru og Guds mor, Maria. Ved ham, vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster