TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Jesu hjertefest


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Ps. 17:19,20,2,3 Cogitatiónes cordis Ejus in generatióne et generatiónem: ut éruat a morte ánimas eórum et alat eos in fame (Ps.) Exsultáte, justi, in Dómino, rectos decet collaudátio. Gloria Patri ... Cogitatiónes cordis ... Hans hjertes tanker rår fra slekt til slekt: for å befri deres sjeler fra døden og nære dem i hungersnød. - Juble i herren, rettferdige! Lovsang sømmer seg for de rettvise. Ære være ..... Hans hjertes tanker …

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui nobis, in Corde Fílii tui, nostris vulneráto peccátis, infinítos dilectiónis thesáuros misericórditer largiri dignéris: concéde,quæsumus; ut illi devótum pietátis nostræ præstántes obséquium, dignas quoque satisfactiónis exhibeámus officium. Per eúmdem Dóminum nostrum ... Gud, du som i din store miskunn så rikelig gir oss av de kjærlighetens uendelige skatter som rommes i din Sønns hjerte, det som ble såret av vår synder, vi ber deg: La oss i det vi vier ham vår hengivne kjærlighet, samtidig øve en verdig soning. Ved ham, vår Herre ...

Epistel - Lesning
Eph. 3:8-12,14-19
Fratres: Mihi ómnium sanctórum mínimo data est grátia hæc, in géntibus evangelizáre investigábiles divítias Christi: et illumináre omnes, qual sit dispensátio sacraménti abscónditi a sæculis in Deo qui ómnia creávit: ut innotéscat principátibus et potestátibus in cæléstibus per Ecclésiam multifórmis sapiéntia Dei: secúndum preefinitiónem sæculórum quam fecit in Christo Jesu Dómino nostro, in quo habémus fidúciam et accéssum in confidéntia per fidem ejus. Hujus rei grátia flecto génua mea ad Patrem Dómini nostri Jesu Christi, ex quo omnis patérnitas in cælis et in terra nominátur: ut det vobis secúndum divítias glóriæ suæ virtúte corroborári per Spíritum ejus in interiórem hóminem: Córdibus vestris: in caritáte radicáti et fundáti: ut possítis comprehéndere, cum ómnibus sanctis, qual sit latitúdo, et longitúdo, et sublímitas et profúndum: scire etiam supereminéntem sciénties caritátem Christi, ut impleámini in omnem plentitúdinem Dei.
Brødre, jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet, etter Guds evige forsett, som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Derfor ber jeg dere: Mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere! Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

Graduale
Ps. 24:8-9 Dulcis et rectus Dóminus, propter hoc legem dabit delinquéntibus in via. Diriget mansuétos in judício, docébit mites vias suas. Mild og rettvis er Herren; derfor gir han dem som farer vill, loven med på veien. De ydmyke lar han vandre i rettferd; de milde lærer han sine veier.

Alleluia - Allelujavers

Mt. 11:29 Allelúja, allelúja. Tóllite jugum meum super vos et díscite a me, quia mitis sum et húmilis Corde, et inveniétis réquiem animábus vestris. Allelúja.

Allelúja, allelúja. Ta mitt åk på dere og lær av meg; for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte, så skal dere finne ro for deres sjeler. Allelúja.

Evangelium
Jn. 19:31-37
In illo témpore: Judæi, quóniam Parascéve erat, ut non remanérent in cruce córpora sabbáto, (erat enim magnus dies ille sábbati,) rogavérunt Pilátum ut frangeréntur eórum crura et tolleréntur. Venérunt ergo mílites, et primi quidem fregérunt crura et altérius qui crucifíxus est cum eo. Ad Jesum autem cum veníssent, ut vidérunt eum jam mórtuum, non fregérunt ejus crura: sed unus mílitum Iáncea latus ejus apéruit et continuo exívit sanguis et aqua. Et qui vidit testimónium perhíbuit: et verum est testimónium ejus. Et ille scit quia vera dicit, ut et vos credátis. Facta sunt enim hæc ut Scriptúra implerétur: Os non comminuétis ex eo. Et íterum ália Scriptúra dicit: Vidébunt in quem transfixérunt.
Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Dette skjedde for at dette ordet i Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et bein skal brytes på ham. Og et annet skriftord sier: De skal se på ham som de har gjennomboret.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
Ps. 68:21 Impropérium exspectávit Cor meum et misériam, et sustínui qui simulmecum contristarétur et non fuit: consolántem me quæsivi et non invéni. Spott og elendighet ventet mitt hjerte; jeg ser etter om ikke én skulle ha medynk med meg, men det er ingen.

Secreta - Stille bønn
Réspice, quæsumus, Dómine ad ineffábilem Cordis dilécti Fílii Tui caritátem: ut quod offérimus sit tibi munus accéptum et nostrórum expiátio delictórum. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: Se på den uutsigelige kjærlighet i din elkede Sønns hjerte, så vårt offer kan bli en gave som tekkes deg, og en soning for våre synder. Ved ham, vår Herre ....

PRÆFATIO DE SACRATISSIMO CORDE JESU - Jesu hellige hjerte
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Qui Unigenitum tuum in cruce pendentem lancea militis transfigi voluisti, ut apertum Cor, divinæ largitatis sacrarium, torrentes nobis funderet miserationis et eratiæ, et quod amore nostry flagrare nunquam destitit, piis esset requies et peonitentibus pateret salutis refugium. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud: du som ville at soldatens lanse skulle gjennombore din Enbårne mens han hang på korset, så hans åpnede hjerte, den guddommelige gavmildhets helligdom, skulle sende strømmer av miskunn og nåde til oss, og dette hjerte hvor den brennende kjærlighet til oss aldri slukner, skulle bli et hvilested for de fromme og stå åpent som et frelsende tilflukts sted for dem som gjør bot. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
Jn. 19:34 Unus militum láncea latus ejus apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua En av soldatene åpnet hans side med et spyd, og straks fløt det ut blod og vann.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Præbeant nobis, Dómine, Jesu, divinum tua sancta fervórem: quo dulcíssimi Cordis tui suavitáte percépta, discámus terréna despícere, et amáre cæléstia: Qui vívis et regnas ... Herre Jesus, måtte dine hellige offergaver føre en hellig ild inn i oss, lære oss å forakte det jordiske og elske det himmelske, etterat vi nå har fått smake ditt kjærlighetsfulle hjertes milde gave. Du som lever og styrer …..

Gå tilbake til hovedside for tekster