TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Hellig Olav

Konge og martyr. - 1. klasse. (I Norge) - Rød.

Olav Haraldsson var Norges konge 1015-30. Han fortsatte det verk som Olav Trygvason hadde tatt fatt på: å kristne Norge. Han innførte kirkeretten, bygde kirker og satte prester til dem. Stormennene reiste seg imot ham og fikk hjelp fra Danmark. Olav måtte da rømme fra landet en tid, men kom tilbake og tok opp striden mot sine fiender på Stiklestad, der han falt 29. juli 1030. Snart kom meldinger om under ved hans legeme. Han ble lyst hellig og har siden vært Norges vernehelgen. Til hans ære bygdes Kristkirken i Nidaros, der hans legeme hvilte i et sølvskrin til reformasjonen.

 

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Gaudéamus omnes in Dómino diem festum celebrantes sub honóre beáti Olávi, regis et mártyris, de cujus passióne gaudent Angeli et colláudant Filium Dei (Ps. 20, 2-3) Dómine in virtúte tua lætábitur rex: et super salutáre tuum exultábit veheménter. Glória Patri. Gaudéamus omnes in Dómino ... La oss alle glede oss i Herren, idet vi feirer festdagen til ære for den salige Olav, konge og martyr. Over hans lidelse gleder englene seg og lovpriser Guds Sønn. Salme 20, 2-3: Herre, i din kraft skal kongen glede seg og juble høyt over din frelse. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui es regum coróna et mártyrum victória: tribue nobis, quæsumus, beáti Olávi regis et mártyris tui, pia apud te experiri patrocinia, ut per tuam, quam in ejus passióne glorificámus, magnificéntiam, corónam vitæ diligéntibus te percipiámus repromissam. Per Dóminum ... Gud, du som er kongenes krone og martyrenes seier, vi ber deg: Gi oss at vi hos deg må få kjenne din martyrs, den salige kong Olavs fromme vern, så vi ved din storhet som vi lovpriser i hans lidelse, må nå den livsens krone som du har lovet dem som elsker deg. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Sap. 10, 10-14
Justum dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdit illi regnum Dei, et dedit illi sciéntiam sanctórum: honestávit illum in labóribus, et complévit labóres illius. In fraude circumveniéntium illum áffuit illi, et honéstum fecit illum. Custodivit illum ab inimicis, et a seductóribus tutávit illum, et certámen forte dedit illi ut vinceret, et sciret quóniam ómnium poténtior est sapiéntia. Hæc vénditum justum non derelinquit sed a peccatáribus liberávit eum: descenditque cum illo in fóveam, et in vinculis non dereliquit illum, donec afférret illi sceptrum regni, et poténtiam advérsus eos, qui eum deprimébant: et mendáces osténdit, qui maculavérunt illum: et dedit illi claritátem ætérnam, Dóminus Deus noster.
Visd. 10, 10-14
Herren førte den rettferdige på den rette vei og viste ham Guds rike og ga ham kunnskap om de hellige ting, ga ham velstand ved arbeidet og velsignet hans strev. Han var nær ham da han ble forurettet ved list av dem som svek ham, og han førte ham til heder. Han vernet ham mot fiender og gjorde ham trygg for dem som sto imot ham, og ga ham seier i en hard strid, så han skulle sanne at Guds visdom er mektigere enn alle andre ting. Den forlot ikke den rettferdige som ble sveket, men fridde ham ut fra synderne. Den gikk ned i fengslet med ham og forlot ham ikke i lenker før den førte rikets septer til ham og ga ham makt over dem som holdt ham nede, og gjorde dem til løgnere som hadde hatet ham; og Herren vår Gud ga ham evig ære i herlighet.

Graduale
(Ps. 20,4) Posuisti, Dómine, super caput ejus corónam de lápide pretióso. (Ps. 20, 3) Desidérium ánimæ ejus tribuisti ei: et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum. (Salme 20, 4) På hans hode, Herre, har du satt en krone av dyre stener. (Salme 20,3) Du har gitt ham det hans sjel lengtet etter, og det hans lepper ønsket har du ikke nektet ham.

Alleluia - Allelujavers
Allelúja, allelúja. Sancte Olave, qui in cælis lætáris cum Angelis, intercéde pro nobis ut mereámur Dómino réddere hóstiam laudis. Allelúja. Alleluja, alleluja. Hellige Olav, du som gleder deg i himmelen sammen med englene, gå i forbønn for oss, så vi kan fortjene å bære fram lovoffer for Herren. Alleluja.

Evangelium
Mt. 16, 24-28
In illo témpore dixit Jesus discípulis suis: Si quis vult post me venire, ábneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequátur me. Qui enim volúerit animam suam salvam fácere, perdet eam: qui autem perdiderit ánimam suam propter me, invéniet eam. Quid enim prodest hómini, si mundum univérsum lucrétur, ánimæ vero suæ detriméntum patiátur? Aut quam dabit homo commutatiónem pro ánima sua? Filius enim hóminis ventúrus est in glória Patris sui cum Angelis suis: et tunc reddet unicuique secúndum ópera ejus. Amen dico vobis, sunt quidam de hic stántibus, qui non gustábunt mortem donec videant Filium hóminis veniéntem in regno suo.
Matt. 16, 24-28
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors og følge meg. For den som vil bevare sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han gjengjelde hver etter deres gjerninger. Sannelig sier jeg dere: Det er noen av dem som står her, som ikke skal smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike".

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 20,4) Posuisti, Dómine, in cápite ejus corónam de lápide pretióso. (Salme 20, 4) På hans hode, Herre, har du satt en krone av dyre stener.

Secreta - Stille bønn
Inscrutábilem secréti tui virtútem trépidi implorámus, omnipotens Pater, ut has eléctas ad sanctum sacrificium creatúras in corpus et sánguinem Christi Filii tui de cælo sanctifices et intervéntu sancti Olavi Regis et Martyris in salútem córporis et ánimæ perveníre concédas. Per Dóminum ... Allmektige Fader, skjelvende påkaller vi din hemmelighets uransakelige makt, for at du fra himmelen skal hellige disse skapte ting som er utvalgt til å bli Kristi, din Sønns, legeme og blod. La dem bli til frelse for legeme og sjel, på forbønn av den hellige Olav, konge og martyr. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 20, 6) Magna est glória ejus in salutári tuo, glóriam et magnum decórem impónes super eum, Domine. (Salme 20,6) Stor er hans ære ved din frelse; ære og stor heder vil du gi ham, Herre.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Agni cæléstis dulcédine satiáti, súpplices te rogámus, omnipotens Deus: ut intercedénte beáto Olávo, rege et mártyre tuo, ipsius simus semper deitáte protécti: cujus sumus pretiósa crucis morte redémpti. Qui vivit ... Mettet med det himmelske Lams sødme, bønnfaller vi deg, allmektige Gud, om at vi på forbønn av din martyr, den salige kong Olav, alltid må bli vernet ved din guddommelige Sønn som har gjenløst oss ved sin dyre korsdød. Han som lever ...

Gå tilbake til hovedside for tekster