TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Herrens åpenbaringsfest

(Epifani, Helligtrekonger)

EPIFANITIDEN eller Åpenbaringstiden

6. januar feirer vi med Kirken Kristus-Kongens inntog i sitt rike: i den menneskeslekt som han skulle frelse, i Kirken og i den enkelte menneskesjel. Han som ble født i nattens stillhet, blir i dag æret som Konge. Liturgien feirer tre åpenbaringer av Kristi kongemakt: Vismennene tilber ham; Gud Fader gir ham i dåpen vitnesbyrd "Dette er min Sønn, ham skal dere høre"; og i bryllupet i Kana åpenbarer Jesus selv sin herskermakt ved det første under.

Vismennene fra Østerland, som tradisjonen senere har gjort til konger, står som representanter for hedningene. I den nye pakt er de kalt til å være Guds utvalgte folk likeså vel som jødene; derved blir dagen også en misjonsjest.

Fra Åpenbaringsfesten til Septuagesima kommer i de forskjellige år et ulike antall søndager, ettersom Påsken faller tidlig eller senere, høyst seks. Er det få søndager etter Åpenbaringsfesten, blir det så mange flere søndager etter Pinse det året. De søndagsmesser som ikke får plass på søndagene etter Åpenbaringsfesten, blir innskutt i slutningen av kirkeåret.


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Mal. 3:1, Ps. 71:2 Ecce advenit dominator Dominus: et regnum in manu ejus, et potestas, et imperium. Deus, judicium tuum regi da: et justitiam tuam Filio regis. Gloria Patri ... Ecce advenit ... (Mal. 3, l; 1. Krøn. 29, 12) Se, Herskeren kommer, Herren, og i hans hånd er kongemakt, kraft og velde. (Salme 71, 1) Gud, gi Kongen din domsmakt og din rettferd til Kongssønnen. Ære være Faderen ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui hodierna die Ungenitum gentibus stella duce revelasti: concede propitius: ut, qui jam te ex fode cognovimus, usque ad contemplandam speciem tuæ celsitudinis perducamur. Per eumdem Dominum nostrum ... Gud, du som i dag har åpenbart din enbårne Sønn for hedninger med stjernen som fører, la oss som alt kjenner deg i troen, i nåde bli ført helt fram til synet av din herlighets glans. Ved ham, vår Herre ...

Epistel - Lesning
Is. 60:1-6
Surge, illuminare Jerusalem; quia venit leumen tuum, et gloria Domini super te orta est. Quia ecce tenebræ operient terram, et caligo populos super te autem orietur Dominus, et gloria ejus in te videbitur. Et ambulabunt gente in lumine tuo et reges in splendore ortus tui. Leva in circuitu oculos tuos, et vide omnes isti congregatisunt, venerunt tibi: filii tui de longe venient et filiæ tuæ de lateræ sugent. Tunc videbis, et afflues, mirabitur et dilatabitur cor tuum, quando conversa fuerit ad te multitudo maris, fortitudo gentium venient tibi. Inundatio camelorum operiet te, dromedarii Madian et Epha: omnes de Saba venient, aurum et thus deferentes, et laudem Domino annuntiantes.
Is. 60, 1-6
Stå opp, Jerusalem og bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet har stått opp over deg. For se, mørke dekker jorden og skodde folkene; men over deg står Herren opp, og hans herlighet viser seg. Folkene skal vandre i ditt lys og kongene i den stråleglans som er gått opp over deg. Løft øynene og se deg omkring; de flokker seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt borte fra, og dine døtre reiser seg fra alle sider. Da skal du se det og strømme over av glede, og ditt hjerte skal undre seg og vide seg ut når flokken fra havet omvender seg til deg, og folkenes skatter kommer til deg. Flokker av kameler skal dekke deg, dromedarer fra Madian og Efa. Alle skal de komme fra Saba, gull og røkelse skal de føre med, og Herrens pris skal de forkynne.

Graduale
(Is. 60:6, 1) Omnes de Saba venient aurum et thus deferentes, et laudem Domino annuntiantes. Surge, et illuminare, Jerusalem: quia gloria Domini super te orta est. (Is. 60, 6 og 1) Alle skal de komme fra Saba, gull og røkelse skal de føre med, og Herrens pris skal de forkynne. Stå opp, Jerusalem, og bli lys! For Herrens herlighet har stått opp over deg.

Alleluia - Allelujavers
Alleluia, alleluia. (Mt. 2:2) Vidimus stellam ejus in Oriente et venimus cum muneribus adorare Dominum. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Matt. 2, 2) Vi har sett hans stjerne i Østerland og er kommet med gaver for å tilbe Herren. Alleluja.

Evangelium

Mt. 2:1-12
Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Jerosolymam, dicentes: Ubi est qui natus est rex Judæorum? vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt: In Bethlehem Judæ: sic enim scriptum est per prophetam: Et tu Bethlehem terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda: ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israël. Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stellæ, quæ apparuit eis: et mittens illos in Bethlehem, dixit: Ite, et interrogate diligenter de puero: et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum. Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde. Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, (hic genuflectitur) et procidentes adoraverunt eum: et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham. Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.

Matt. 2, 1-12
Da Jesus var født i Betlehem i Juda i kong Herodes' dager, se, da kom det vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa: "Hvor er jødenes konge som er født? For vi har sett hans stjerne i Østerland og er kommet for å tilbe ham." Men da kong Herodes hørte dette, ble han forferdet og hele Jerusalem med ham. Og han kalte sammen alle yppersteprestene og de skriftlærde i folket og spurte dem ut om hvor Kristus skulle fødes. Og de sa til ham: "I Betlehem i Juda; slik står det skrevet hos profeten: Og du Betlehem i Juda land, du er ingenlunde den ringeste mellom fyrstebyene i Juda; for av deg skal gå fram den fyrste som skal styre mitt folk Israel." Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg for dem. Og så sendte han dem til Betlehem og sa: "Gå og spør nøye etter barnet, og når dere har funnet det, da si meg til, så jeg også kan komme og tilbe det." Da de hadde hørt på kongen, dro de bort, og se, stjernen som de hadde sett i Østerland, gikk foran dem til de kom til det sted hvor barnet var, og sto stille der. Men da de så stjernen, kjente de en overmåte stor glede. Og da de gikk inn i huset, fant de barnet med moren Maria (her kneles), og de falt på kne og tilba det; og de åpnet sine skatter og ofret gaver til det. gull, røkelse og myrra. Og da de var blitt varslet i drømme om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt land.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 71:10,11) Reges Tharsis et insulæ munera offerent: reges Arabum et Saba dona adducent: et adorabunt eum omnes reges terræ: omnes gentes servient ei. (Salme 71, 10-11) Kongene fra Tarsus og øyene skal ofre gaver; kongene fra Arabia og Saba skal føre gaver med; og alle jordens konger skal tilbe ham, alle folkeslag skal tjene ham.

Secreta - Stille bønn
Ecclesiæ tuæ, quæsumus, Domina, dona propitius intuére: quibus non jam aurum, thus, et myrrha profértur; sed quod eisdem munéribus declarátur, immolátur et súmtur, Jesus Christus Filius tuus, Dóminus noster: Qui tecum vivit et regnat ... Vi ber Deg, Herre: se nådig ned på din Kirkes gaver. I dem bærer den ikke bare gull, røkelse og myrra fram, men det som disse gaver er symbolet for: Ham selv som ofres og nytes, Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, som lever og styrer med deg ...

PRÆFATIO DE EPIPHANIA DOMINI - Herrens åpenbaring
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Quia cum Unigenitus tuus in substantia nostræ mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis suæ luce reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For da din enbårne Sønn åpenbarte seg i vår dødelige menneskenatur, fornyet han oss i din udødelighets lys. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mt. 2:2) Vidimus stellam ejus in Oriente et venimus cum muneribus adorare Dominum. (Matt. 2, 2) Vi har sett hans stjerne i Østerland og er kommet med gaver for å tilbe ham.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Præsta quæsumus, omipotens Deus: ut quæ solemni celebrámus officio, purificatæ mentis intelligéntia consequámur. Per Dominum ... Vi ber deg, allmektige Gud, at vi med en renset og opplyst sjel må få del i det som vi har feiret i høytidelig gudstjeneste. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster