TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Allesjelersdag

(Første messe)


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Requiem æternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. (Ps. 64, 2-3) Te decet hymnus, Deus, in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem mean, ad te omnis caro veniet. Requiem æternam ... (4. Esdr. 2, 34 og 35) Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys lyse for dem. (Salme 64, 2-3) Deg, o Gud, tilkommer lovsang på Sion, og til deg skal svares løfter i Jerusalem. Hør min bønn: til deg skal alt kjød vende seg. Herre, gi dem ...

Oratio - Kollektbønn
Fidelium, Deus, omnium conditor et redemptor: animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum remissionem cunctorum tribue peccatorum; ut indulgentiam, quam semper optaaverunt, piis supplicationibus consequantur: Qui vivis et regnas ... Gud, alle troendes skaper og frelser: gi dine tjeneres sjeler forlatelse for alle deres synder, så de må oppnå den tilgivelse de alltid håpet på, ved våre fromme bønner. Du som lever og styrer ...

Epistel - Lesning
I Cor. 15:51-57
Fratres: Ecce mysterium vobis dico: Omnes quidem resurgemus, se non omnes immutabimur. In momento, in ictu oculi, in novissima tuba: canet enim tuba, et mortui resurgent incorruupti et nos immutabimur. Oportet enim corruptibile hoc induere incorrunptionem: et mortale hoc induere immortalitatem. Cum atuem mortale hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo, qui scriptus ets: Absorpta est mros in victoria. Ebi est mors, victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est. mors, stimulus tuss? Simulus autem mortis peccatum est: virtus vero peccati lex. Deo autem mortis peccatum est: virtus vero peccati lex. Deo autem gratias, qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Jesum Christum.
1. Kor. 15, 51-57
Brødre, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal nok alle oppstå, men vi skal ikke alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, - for basunen skal lyde, og de døde skal stå opp uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet og dette dødelige kledd i udødelighet. Men når dette dødelige har kledd seg i udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: "Døden er oppslukt til seler. Død, hvor er din seier? Død, hvor er din brodd?" Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som har gitt oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.

Graduale
(IV Esdr. 2:34:35) Rquieme æternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. In meoria æterna erit justus: ab auditione mala non timebit. (4. Esdr. 2, 34-35) Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys lyse for dem. (Salme 111, 7) Den rettferdige skal minnes til evig tid; ond tidend skal han ikke frykte.

Tractus - Traktus

Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. Et gratia tua illis succentre, mereantur ecadere judicium ultionis. Et lucis æternæ beatitudine perfrui ...

Herre, løs alle de døde troendes sjeler fra alle syndens lenker. Og din nåde gi dem hjelp, så de kan bli verdige til å slippe fra din vredes dom og glede seg over saligheten i det evige lys.

Sekvens
1. Dies iræ, die illa, * Solvet sæclum in favilla: * Teste David cum Sibylla.
2. Quantus termore st futurus, * Quando Judex est venturus, * Cuncta stricte discussurus.
3. Tuba, mirum spargens sonum, * Pe sepulchra regionum, * Coget omnes ante thronum.
4. Mors stupebit, et natura, * Cum resurget creatura, * Judicanti responsura.
5. Liber sciptus proferetur, * In quo totum continetur, * Unde mundus judicetur.
6. Judex ergo cum sedebit, * Quidquid latet, apparebit: * Nil inultum remanebit: * Nil inumltum remanebit
7. Quid sum miser tunc dicturus? * Quem patronum rogaturus, * Cumvix justus sit securus?
8. Rex temendæ majestatis, * Qui salvandos salvas gratis, * Salva me, fons pietatis.
9. Recordare, Jesu pie, * Quod sum causa tuæ viæ: * Ne me perdas illa die.
10. Quærens me, sedisti lassus: * Redemisti, crucem passus: * Tantus labor non sit cassus.
11. Juste Judex ultionis, * Donum fac remissionis, * Ante diem rationis.
12. Ingemisco tamquam reus: * Culpa rubet vultus meus: * Supplicanti parce Deus.
13. Qui Mariam absolvisti, * Et latronem exaudisti, * Mihi quoque spem dedisti.
14. Preces meæ non sunt dignæ; * Sed tu bonus fac benigne, * Ne perenni cremer igne.
15. Inter oves locum præsta. * Et ab hædis me sequestra, * Statuen in parte dextra.
16. Confutatis maledictis, * Flammis acribus addictis, * Voca me cum benedictis.
17. Oro supplex et accinis, * Corcontritum quassi cinis Gere curam mei finis.
18. Lacrimosa dies illa, * Qua resurget ex favilla.
19. Judicandus homo reus. * Huic ergo, parce Deus:
20. Pie Jesu Domine, * Dona eis requiem. Amen
Vredens dag i tidens fylde verden vil i luer hylle, vitner David med Sibylle.
For en skjelving da skal voldes, når den siste dom skal holdes, alle synder ut skal foldes.
Luren sender selsom tone gjennom gravers mørke sone, kaller alle til Guds trone.
Død og liv i redsel flommer, opp av grav all skapning kommer og skal svare for sin dommer..
Livets bok, vi ser utfoldet: alt vi øvet, alt vi voldet. Den skal fastslå dommerordet.
Verdens dommer tar så sete, alt som skjult er, fram vil trede, intet unngår straffens hete.
Hva skal jeg i elend svare? Hvem skal ta min sak i vare? Rettvis man er selv i fare.
Konge, stor i allmakts velde, la din nåde her få gjelde, frels meg, du, all godhets kjelde.
Kom i hu, du Jesus fromme! jeg var årsak til ditt komme; frels meg når min tid er omme!
Meg du søkte, vandret vide, frelste meg i korsets kvide; ,fåfengt skulle du ei lide.
Rettferds dommer som skal hevne, tilgi av din miskunns evne før det store regnskaps stevne.
Tyngd av skyld jeg arme stønner, skamrød all min synd jeg skjønner, skån meg, Gud, hør mine bønner.
Deg Marias tårer rørte, og på røveren du hørte, også meg til håp du førte.
Kan min bønn el verdig kjennes, la din godhet til meg vendes, så jeg ikke evig brennes.
La meg stå blant lam så blide, ikke mellom bukker stride, gi meg rom på høyre side.
Når de onde bort du sender til den ild som aldri ender, kall meg inn til dine venner.
Ydmyk, bøyd du ser meg knele, hjerteangsten vil meg kvele. Frels min siste stund, du sele.
Tåredag, når jorden revner, alle opp av graven stevner, dommen skal for hvermann felles.
Gud, la dem blant dine telles. Milde Jesus, Herre god, gi de døde evig ro. Amen.

Evangelium
Jn 5:25-29
In illo tempore: Dixit Jesus turbis Judæorum: Amen, amen dico vobis, quia venit hora, et nunc est, quando mortui audient vocem Filii Dei: et qui audierint, vinit hora, et nunc est, quando mortui audient vocem Filii Dei: et qui audierint, vivent. Sicut enim Pater, havet vitar habet vitam in semetipso, sic dedit et Filio havere vitam in semetipso: et potestatem dedit ei judicium facere, qui Filius homins est. Nolite mirari hoc, qui in monumentis sutn, audient vocem Filii Dei: et procedent, qui bona fecerunt, in resurretionem vitæ: qui vero mala egerunt in resurrectionem judicii.
Joh. 5, 25-29
På den tid sa Jesus til jødeflokken: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: at den time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører den, skal leve. For liksom Faderen har livet i seg selv, slik har han også gitt Sønnen den gave å ha livet i seg selv; og han har gitt ham makt til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. Dere skal ikke undre dere over dette; for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre Guds Sønns røst, og de skal tre fram: de som har gjort godt, til livets oppstandelse, men de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
Domine Jesu Christe, Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium defunctorum de pænis inferni et de profundo lacu: libera eas de ore leonis ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in ovscurum: sed signifer sanctus Michæl repæsent eas in lucem sanctam: * Quam olim abrahæ promisisti, et semini ejus. Hostias etr preces tibi, Domine, laudis offerimus: tuo suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. * Quam olim Abrahæ promisisti et semini ejus. Herre, Jesus Kristus, herlighets Konge, frels alle avdøde kristnes sjeler fra dødsrikets pine og fra sjøens dyp; frels dem fra løvens gap, så ikke underverdenen skal sluke dem, og de ikke skal styrte ned i mørket; men la fanebæreren Sankt Mikael føre dem inn til det hellige lys, som du fordum har lovet Abraham og hans ætt. Offergaver og bønner, Herre, bærer vi fram for deg med lovsang; ta du imot dem for de sjeler som vi minnes i dag. Herre, la dem fra døden gå over til livet. Som du fordum har lovet Abraham og hans ætt.

Secreta - Stille bønn
Hostias, quæsumus, Domine, quas tibi proanimabus famulorum famularunque tuarum offerimus propitiatus intende: ut, quibus fidei christianæ meritum contulisti, dones et pramium. Per Dominum nostrum ... Herre, vi ber deg: Se nådig ned til de offer som vi bærer fram til deg for dine tjeneres sjeler, så du kan gi dem du har unt den kristne tros nåde, også dens lønn. Ved vår Herre ...

PRÆFATIO DEFUNCTORUM - P
refasjon for sjelemesser
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beatæ resurrectionis effulsit: ut quos contristat certa moriendi conditio eosdem consoletur futuræ immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur: et dissoluta terrestris hujus incolatus domo, æterna in cælis habitatio comparatur. Et ideo Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, comque omni militia cælestis exeritus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. I ham er håpet om en salig oppstandelse strålt fram for oss, så de som dødens visse lodd gjør sorgfulle, likevel trøstes ved løftet om den kommende udødelighet. For livet skifter for dine trænde, Herre, det tas ikke fra dem, og når det jordiske hjem som de har bodd i, oppløses, blir en evig bolig gjort rede til dem i himlene. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
Lux æterna luceat eis, Domine * Cum Sanctis tuis in æternum: quia pius es. Requiem æternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis: * Cum Sanctis tuis in æternum: quia pius es. (4. Esdr. 2, 35 og 34) La det evige lys lyse for dem, Herre, hos dine hellige i evighet; for du er mild. Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys lyse for dem. Hos dine hellige i evighet; for du er mild.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Animabus, quæsumus, Domine, famulorum, famularumque tuærum oratio proficiat supplicantium: ut eas et a peccatis omnibus exuas, et tuæ redemptionis facias esse participes: Quivivis et regnas ... Herre, vi ber deg: La våre ydmyke bønner gagne dine tjeneres sjeler, så du både frir dem fra alle synder og gir dem del i din frelse. Du som lever og styrer ...

Gå tilbake til hovedside for tekster