TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Allehelgensfest

Det er umulig å minnes hver helgen med er særlig fest. Derfor har Kirken innført en årlig festdag til minne om alle helgener. Alt i 4. årh. feiret de i Østerland en særskilt fest for alle hellige (martyrer) søndag etter Pinse. Da pave Bonifatius IV omkr. 610 vigslet det gamle Pantheon i Roma til en kirke til ære for Guds hellige mor og alle de hellige martyrer, ble det vanlig også i Vesterlandene å feire festen for alle hellige. Gregor IV flyttet festen til 1. nov. og innførte den i Frankerriket år 835 etter ønske fra frankerkongen Ludvig den fromme.

Hellig festglede har ført oss sammen til felles gudstjeneste (Introitus). I Lesningen kaster vi et blikk inn i de utvalgtes rike, og i Graduale maner de oss til å vie vårt liv i gudsfrykt til Herren. Riktignok var deres eget liv besådd med alle slags lidelser og prøvelser (Offertorium), men nettopp gjennom dem har de gjort seg fortjent til Frelserens saligprisninger (Evang.). I kraften fra Det hl. offer og Kommunionen kan også vi her på jorden bli "salige" (Komm. vers).


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: de quorum solemnitate gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei. (Ps. 32:1) Exsultate justi in Domino: rectos decet collaudatio. Gloria Patri. Gaudeamus omnes ... La oss glede oss i Herren over å feire festdagen til ære for alle helgener; over deres høytid gleder englene seg og priser i kor Guds Sønn. (Salme 32, 1) Rettferdige, gled dere høyt i Her ren; lovsang sømmer seg for de edle av hjerte. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Omnipotens sempiterne Deus, qui nos ominum Sanctorum tuorum merita sub una tribusti celbritate venerari: quæsumus; ut desideratam nobis tuæ propitationis abundiantiam, mulipicatis intercessoribus largiaris. Per Dominum nostrum ... Allmektige evige Gud, du som har gitt oss å hedre alle dine helgeners fortjenester ved én fest, vi ber deg, at du på forbønn av så mangfoldige talsmenn vil gi oss din nådes overflod, som vi lengter etter. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Apoc. 7:2-12
In diebus illis: Ecce ego Joannes vidi alterum Angelum ascendentum ab ortu solis haventem signum Dei vivi: et clamavit voce magna quatuor Angelis, quibus datum est nocere terræ et mari, dicens: Nolite nocere terræ, et mari, neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei notsri in frontibus servos Dei nostri in fronttibus eorum. Et audivi numerum signatorum centum quadraginta quatuor millia signati, ex omni tribu filorum Israel. Ex tribu Juda duodecim millia signatai. Ex tribu Ruben duodecim millia signati. Ex tribu Gad duocedecim millia signati. Ex tribu Aser duodecim millia signati. Ex tribu Nephtali duodecim millia signati. Ex tribu Manasse duodecim millia signati. Ex tribu Simeon duodecim millia signati. Ex tribu Levi duodecim millia signati. Ex tribu Issachar duodecim millia signati. Ex tribu Zabulon duodecim millia signati. Ex tribu Joseph duodecim millia signati. Ex tribu Benjamin duodecim millia signati.Post hæc vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat, ex omnibus genitbus, et tribubus, et populis, et linguis: stantes ante thronum et in conspectu Agni, amicti stolis albis, et plamæ in manibus eorum: et clamabant voce magna, dicentes: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno. Et omnes Angeli stabant in circuitu throni, et senioum, et quatuor animalium: et ceciderunt in conspectu throni in facies suas, et adoraverunt. Deum, dicentes: Amen. Benedictio, et claritas, et sapientia, et gratiarum actio, honor et virtus, et fortitudo Deo nostro in sæcula sæculorum. Amen.
Åp. 7, 2-12
På den tid så jeg, Johannes, en annen engel som steg opp fra solens oppgang og hadde den levende Guds segl. Og han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: "Skad ikke jorden og havet og ikke trærne heller før vi f år satt segl på vår Guds tjenere i deres panne." Og jeg hørte tallet på dem med segl: et hundre og førti-fire tusen med segl av alle ætter av Israels barn: av Juda-ætten tolv tusen med segl, av Ruben-ætten tolv tusen med segl, av Gad-ætten tolv tusen med segl, av Aser-ætten tolv tusen med segl, av Neftali-ætten tolv tusen med segl, av Manasse-ætten tolv tusen med segl, av Simeonætten tolv tusen med segl, av Lev!-ætten tolv tusen med segl, av Issakar-ætten tolv tusen med segl, av Sabulon-ætten tolv tusen med segl, av Josef-ætten tolv tusen med segl, av Benjamin-ætten tolv tusen med segl. Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle, av alle slekter og folke-ætter og folkeslag og tungemål stå framfor kongsstolen og framfor Lammet med lange hvite klær med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst og sa: "Frelsen tilhører vår Gud, som sitter på kongsstolen, ,og Lammet." Og alle englene sto omkring kongsstolen og de eldste og de fire levende vesener, og de fait ned for kongsstolen på sitt ansikt og tilba Gud og sa: "Amen. Lov og herlighet og visdom og takk, ære og makt og styrke være vår Gud i all evighet. Amen."

Graduale
(Ps. 33:10,11) Timete Dominum omnes Sancti ejus: quoniam nihil deest timentibus eum. Inquirentes autem Dominum, non deficient omni bono. (Salme 33, 10 og 11) Frykt Herren, alle hans hellige; for de som frykter ham, mangler intet. For de som søker Herren, skal ikke mangle noe godt.

Alleluia - Allelujavers

(Mt. 11:28) Alleluia, alleluia. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis: et ego reficiam vos. Alleluia

Alleluja, alleluja. (Matt. 11, 28) Kom til meg, alle som er trette og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Alleluja.

Evangelium
Mt. 5:1-12
In illo tempore: Videns autem Jesus turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli ejus, et aperiens os suum docebat eos dicens: Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum cælorum. Beati mites: quoniam ipsi possidebunt terram. Beati qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur. Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam: quoniam ipsorum est regnum cælorum. Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes, propter me: gaudete, et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in cælis.
Matt. 5, 1-12
På den tid, da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet, og da han hadde satt seg, kom hans disipler til ham. Da tok han til orde og lærte dem og sa: "Salige er de fattige i ånden; for himmelrikets rike er deres. Salige er de saktmodige; for de skal eie jorden. Salige er de som sørger; for de skal trøstes. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd; for de skal mettes. Salige er de barmhjertige; for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. Salige er de fredkjære; for de skal kalles Guds barn. Salige er de som forfølges for rettferds skyld; for himmelriket er deres. Salige er dere når noen spotter og forfølger dere og sier alt ondt om dere for min skyld og med urette. Gled og fryd dere; for deres lønn er stor i himmelen."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
Ps. 18:5 Justorum animæ in manu Dei sunt, et non taget illos tormentum malitiæ: visi sunt oculis insipientium mori: illi autem sunt in pace, alleluia. (Visd. 3, 1, 2 og 3) De rettferdiges sjeler er i Guds hånd; og ondskapens kval skal ikke røre dem; for dårenes øyne syntes de å dø, men de er i fred, alleluja.

Secreta - Stille bønn
Munera tibi, Domine, nostræ devtionis offerimus quæ er pro cunctorum tibi grata sint honore justorum et nobis salutaria, et miserante, reddantur. Per Dominum nostrum ... Herre, vi bærer fram for deg vår andakts offergaver; la dem tekkes deg til ære for alle dine helgener og bli til frelse for oss ved din miskunn. Ved vår Herre ...

Præfatio - Vanlig prefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli cælorumque Virtutes ac beata Seraphim socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas, deprecamur supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Ved ham lover englene din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer forherliger den sammen i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mt. 19:28) Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt: beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur: beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorm est regnum coelorum. (Matt. 5, 8-10) Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. Salige er de fredkjære; for de skal kalles Guds barn. Salige er de som forfølges for rettferds skyld; for himmelriket er deres.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Da, quæsumus, Domine, fidelibus populis omnium Sanctorum semper veneratione lætari: et eorum perpetua supplicatione muniri. Per Dominum nostrum ... Herre, vi ber deg: Gi ditt troende folk alltid å glede seg over å hedre alle de hellige og vernes ved deres stadige forbønn. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster