TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


7. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 43:2,3) Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis. (Ps.) Quóniam Dóminus excélsus terribílis: Rex magnus super omnem terram. Gloria Patri. Omnes gentes, pláudite ... (Salme 46, 2) Klapp i hendene, alle folk, syng for Gud med gledefull røst. (Salme 46,3) For Herren er opphøyet og mektig, en stor konge over all jorden. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, cujus providéntia in sui disposìtióne non fállitur: te súpplìces exorámus, ut noxia cuncta submóveas, et ómnia nobis profutúra concédas. Per Dóminum nostrum ... Gud, du som i ditt forsyn aldri tar feil i din styrelse: Vi ber deg ydmykt om at du vil ta bort alt som er til skade for oss, og gi oss alt som kan være til gagn. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Rom. 6:19-23
Fratres, Humánum dico propter infirmitátem carnis vestræ: sicut enim exhibuístís membra vestra servíre immundítiæ et iníquitáti ad iniquitátem ita nunc exhibéte membra vestra servíre justítiæ in sanctificatiónem. Cum enim servi essétis peccáti, líberi fuístis justítiæ. Quem ergo fructum habuístis tunc in illis, in quibus nunc erubéscitis? Nam finis illórum mors est. Nunc vero liberáti a peccáto, servi autem facti Deo, habétis fructum vestrum in sanctificatiónem, finem vero vitam ætérnam. Stipéndia enim peccáti mors. Grátia autem Dei vita ætérna: in Christo Jesu Dómino nostro.
Rom. 6, 19-23
Brødre, jeg taler på menneskevis fordi deres kjød er skrøpelig. For liksom dere har gitt deres lemmer over til å tjene urenskapen og urettferdigheten slik at dere gjorde urettferd, så gi nå deres lemmer over til å tjene rettferd, så dere kan bli helliggjort. For så lenge dere var tjenere for synden, var dere fri for rettferd. Men hva frukt hadde dere den gang av det som dere nå skammer dere over? For slutten på det er jo døden. Men nå da dere er frigjort fra synden og er blitt Guds tjenere, har dere som frukt deres helliggjøring, og utgangen er et evig liv. For syndens lønn er døden; men Guds nådegave er et evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Graduale
(Ps. 33:12,6) Venite, Fílii, audíte me: timórem Dómini docébo vos. Accédite ad eum, et illuminámini: et fácies vestræ non confundéntur. (Salme 33, 12 og 6) Kom, barn, og hør på meg: Jeg vil lære dere Herrens frykt. Kom til ham og bli opplyst, og deres ansikt skal ikke rødme av skam.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 46:2) Allelúja, allelúja. Omnes gentes, pláudite manibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis. Allelúja Alleluja, alleluja. (Salme 46,2) Klapp i hendene, alle folk. Syng jubelsang for Gud med gledefull røst. Alleluja.

Evangelium
Mt. 7:15-21 In illo témpore: dixit Jesus discípulis suis: "Atténdite a falsis prophétis, qui véniunt ad vos in vestiméntis óvium, intrínsecus autem sunt lupi rapáces: a frúctibus eorum cognoscétis eos. Numquid cólligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonus facit: mala autem arbor malos fructus fácere: neque arbor mala bonos fructus fácere. Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidétur, et in ignem mittétur. Igitur ex frúctibus eorum cognoscétis eos. Non omnis, qui dicit mihi: Dómine, Dómine, intrábit regnum Cælórum: sed qui facit voluntátem Patris mei, qui in Cælis est, ipse intrábit in regnum Cælorum." Matt. 7, 15-21
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Ta dere i vare for de falske profeter som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er grådige ulver. På deres frukter skal dere kjenne dem. Kan en høste vindruer på tornebusker eller fiken av tistler? Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige treet bærer dårlige frukter. Et godt tre kan ikke bære dårlige frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt, skal hugges ned og kastes på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke hver den som sier til meg: Herre, Herre, skal gå inn i himmelriket, men den som gjør min Fa ders vilje som er i himlene, han skal gå inn i himmelriket."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Dan. 3:40) Sicut in holocáustis arietum, et taurórum, et sicut in míllibus agnórum pínguium: sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi: quia non est confúsio confidéntibus in te, Dómine. (Dan. 3, 40) La vårt offer i dag være for ditt åsyn som brennoffer av bukker og okser og som tusentall av fete lam, så det kan tekkes deg. For de som setter sin lit til deg, Herre, blir ikke til skamme.

Secreta - Stille bønn
Deus, qui legálium differéntiam hostiárum uníus sacrifícii perfectióne sanxisti: áccipe sacrifícium a devótis tibi fámulis, et pari benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica: ut, quod singuli obtulérunt ad Majestàtis tuæ honórem, cunctis profíciat ad salútem. Per Dóminum nostrum ... Gud, du som ved ett fullkomment offer har ført lovens forskjellige offer til oppfyllelse, ta imot offeret fra dine hengivne tjenere og helliggjør det med samme signing som Abels offer, så det som de enkelte bærer fram til ære for din majestet, må bli til frelse for alle. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 30:3) Inclína aurem tuam, accélera ut erípias me. (Salme 30, 3) Bøy ditt øre til meg, og il meg til frelse.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Tua nos, Dómine, medicinális operatio, et a nostris perversitátibus cleménter expédiat, et ad ea, quæ sunt recta, perdúcat. Per Dóminum nostrum ... Herre, la ditt legende virke nådig fri oss fra våre onde lyster og føre oss til det som er rett. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster