TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


6. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 27:8,9,1) Dóminus fortitúdo plebis suæ, et protéctor salutárium Christi sui est: salvum fac pópulum tuum, et bénedic hæreditáti tuæ, et rege eos usque in sæculum. (Ps.) Ad te, Dómine, clamábo Deus meus, ne síleas a me: ne quando táceas a me, et assimilábor descendéntibus in lacum. Gloria Patri. Dóminus ... (Salme 27, 8-9) Herren er styrke for sitt folk og vern til frelse for den han har salvet. Frels ditt folk, Herre, og velsign din arv, og styr dem til evig tid. (Salme 27,1) Til deg, Herre, roper jeg. Min Gud, vær ikke taus overfor meg, så jeg ikke, når du tier for meg, skal bli lik dem som farer ned i graven. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Deus virtútum, cujus est totum quod est óptimum: ínsere pectóribus nostris amórem tui nóminis, et præsta in nobis religiónis augmentum: ut, quæ sunt bona, nútrias, ac pietátis stúdio, quæ sunt nutrita, custódias. Per Dóminum nostrum ... Hærskarenes Gud, ditt er alt som er helt godt; la kjærlighet til ditt navn strømme inn i våre hjerter og la gudsfrykten øke i oss, så du nærer det som er godt, og med faderlig omsorg verner det som du har næret. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Rom 6:3-11
Fratres: Quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius baptizati sumus. Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem: ut, quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitæ ambulemus. Si enim complantati facti sumus similitudini mortis ejus: simul et resurrectionis erimus. Hoc scientes, quia vetus homo noster simul crucifixus est: ut destruatur corpus peccati, et ultra non serviamus peccato. Qui enim mortuus est, justificatus est a peccato. Si autem mortui sumus cum Christo: credimus quia simul etiam vivemus cum Christo: scientes, quod Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur: mors illi ultra non dominabitur. Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel: quod autem vivit, vivit Deo. Ita et vos existimate vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo, in Christo Jesu Domino nostro.
Rom. 6,3-11
Brødre, vet dere ikke at alle vi som er døpt til Jesus Kristus, vi er døpt til hans død? For vi er gravlagt med ham ved dåpen til døden, så vi skal vandre i et nytt levnet liksom Kristus er stått opp fra de døde ved Faderens herlighet. For når vi er blitt inderlig forenet med ham i likheten med hans død, så skal vi også være det i likheten med hans oppstandelse, fordi vi vet at vårt gamle menneske er blitt korsfestet med ham, så syndelegemet kan bli tilintetgjort, og vi ikke lenger skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men dersom vi er døde med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med Kristus. For vi vet jo at Kristus som sto opp fra de døde, ikke dør mer; døden skal ikke mer rå over ham. For da han døde for synden, døde han én gang, men når han lever, lever han for Gud. På samme måte skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud ved Kristus Jesus, vår Herre.

Graduale
(Ps. 83:13,1) Convértere, Dómine, aliquantulum, et deprecáre super servos tuos. Dómine, refúgium factus es nobis, a generatióne et progénie. (Salme 89, 13 og 1) Herre, vend deg til oss, en liten stund, og hør dine tjeneres bønn. Herre, vår tilflukt er du blitt fra ætt til ætt.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 30:2,3) Allelúja, allelúja. In Te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum: in justítia tua líbera me et erípe me: inclína ad me aurem tuam: accélera, ut eripas me. Allelúja. Alleluja, alleluja. (Salme 30, 2-3) På deg, Herre, håper jeg, jeg skal i all evighet ikke bli til skamme; i din rettferd fri meg ut og frels meg. Bøy ditt øre til meg, og il meg til frelse. Alleluja.

Evangelium
Mk. 8:1-9
In illo témpore: Cum turba multa esset cum Jesu, nec habérent, quod manducárent, convocátis discípulis, ait illis: "Miséreor super turbam: quia ecce jam tríduo sústinent me, nec habent quod mandúcent: et si dimísero eos jejúnos in domum suam, deficíent in via: quidam enim ex eis de longe venérunt." Et respondérunt ei discípuli sui: Unde illos quis poterit hic saturáre pánibus in solitúdine? Et interrogávit eos: "Quot panes habétis?" Qui dixérunt: "Septem." Et præcépit turbæ discúmbere super terram. Et accípiens septem panes, grátias agens fregit, et dabat discipulis suis ut appónerent, et apposuérunt turbæ. Et habébant piscículos páucos: et ipsos benedíxit, et jussit appóni. Et manducavérunt, et saturáti sunt, et sustulérunt quod superáverat de fragméntis, septem sportas. Erant autem qui manducavérunt, quasi quátuor míllia: et dimísit eos.
Mark. 8, 1-9
I de dager var det atter en stor skare sammen, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa til dem: "Jeg synes synd på folket. Nå har de vært hos meg i tre dager og har ikke fått noe å spise. Og lar jeg dem gå fastende hjem, vil de omkomme på veien; for noen av dem er kommet langveis fra." Men hans disipler svarte ham: "Hvor skulle en få brød fra her i ørkenen til å mette alle disse?" Og han svarte dem: "Hvor mange brød har dere?" De sa: "Syv." Og han ba folket sette seg ned på marken. Og han tok de syv brødene, takket og brøt dem og ga dem til sine disipler, så de kunne dele dem ut, og de delte ut til folket. Og de hadde noen få småfisker. Og han velsignet dem også og bød at de skulle deles ut. Og de åt og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av stykkene, syv kurver! Og de som hadde ett, var omkring fire tusen; og han lot dem fare.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 16:5,6,7) Pérfice gressus meos in sémitis tuis, ut non moveántur vestígia mea: inclína aurem tuam, et exáudi verba mea: mirífica misericórdias tuas, qui salvos facis sperántes in Te, Dómine. Salme 16, 5 og 6-7) Led mine steg støtt på dine veier, så min fot ikke skal snuble. Bøy ditt øre til meg og hør mine ord. Vis din underfulle miskunn, du som frelser dem som håper på deg, Herre.

Secreta - Stille bønn
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris: et has pópuli tui oblatiónes benígnus assúme: et ut nullíus sit írritum votum, nullíus vácua postulátio, præsta; ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur. Per Dóminum nostrum ... Herre, hør i nåde våre bønner og ta nådig imot disse offergaver fra ditt folk, og gi at vi virkelig må oppnå det som vi ber om i tro, for at ingens bønner skal være forgjeves, ingens ønske verdiløst. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 26:6) Circuíbo et immolábo in tabernáculo ejus hóstiam jubilatiónis: cantábo et psalmum dicam Dómino. (Salme 26, 6) Jeg vil vandre om og ofre gledesoffer i hans telt, og jeg vil prise og lovsynge Herren.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Repléti sumus, Dómine, munéribus tuis tríbue, quæsumus; ut eórum et mundémur efféctu et muniámur auxílio. Per Dóminum nostrum ... Mettet med dine gaver, Herre, ber vi: Gi at vi må renses ved deres virkning og vernes ved deres hjelp. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster