TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


6. SØNDAG ETTER ÅPENBARINGEN

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 96. 7, 8) Adorate Deum, omnes Angeli ejus: audivit et lætata est Sion: et exsultaverunt filiæ Judæ. -- Dominus regnavit, exsultet terra: lætentur insulæ multæ. Gloria Patri. Adorate Deum, omnes Angeli ejus ... (Salme 96,7-8) Tilbe Gud, alle hans engler, Sion hører det og gleder seg, og Judas døtre fryder seg. (Salme 96, 1) Herren er konge; jorden juble, og gleden nå ut helt til de fjerne øyer. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Præsta, quæsumus, omnipotens Deus: ut semper rationabília meditántes, quæ tibi sunt plácita et dictis exsequámur, et factis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

Vi ber deg, allmektige Gud: gi at vi alltid må tenke det som er fornuftig og i ord og handling gjøre det som tekkes deg. Ved vår Herre …

Epistel - Lesning

1 Thess. 1. 2-10
Fratres, Grátias ágimus Deo semper pro ómnibus vobis, memóriam vestri faciéntes in oratiónibus nostris sine inter- missióne, memóres óperis fídei vestræ, et labóris et caritátis, et sustinéntiæ spei Dómini nostri Jesu Christi, ante Deum et patrem nostrum: sciéntes, fratres, dilécti a Deo, electiónem vestram: quia Evangélium nostrum non fuit ad vos in sermóne tantum, sed et in virtúte, et in Spíritu sancto, et in plentitúdine multa, sicut scitis quales fuérimius in vobis propter vos. Et vos imitatóres nostri facti estis, et Dómini, excipiéntes verbum in tribulatióne multa, cum gáudio Spíritus sancti: ita ut facti sitis forma ómnibus credéntibus in Macedónia, et in Acháia. A vobis enim diffamátus est sermo Dómini, non solum in Macedónia, et in Acháia, sed et in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profécta est, ita ut non sit nobis necésse quidquam loqui. Ipsi enim de nobis annúntiant qualem intróitum habuérimus ad vos: et quomodo convérsi estis ad Deum a simulácris, servíre Deo vivo, et vero, et exspectáre Fílium ejus de cælis (quem suscitávit ex móortuis) Jesum, qui erípuit nos ab ira ventúra.

1. Tess. 1, 2-10
Brødre, vi takker alltid Gud for dere alle og kommer dere uavlatelig i hu i våre bønner, idet vi minnes deres trosgjerning og deres arbeid i kjærligheten og utholdenhet i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Gud og Fader. For vi kjenner deres utkåring, brødre, som Gud elsker. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men i kraft og i den Hellige Ånd og i full visshet. Dere vet også hvorledes vi var blant dere for deres skyld. Og dere er blitt våre og Herrens etterfølgere da dere under stor trengsel tok imot ordet med glede i den Hellige Ånd, så dere er blitt et mønster for alle troende i Makedonia og Akaja. For fra dere er ryktet om Herrens ord gått ut, ikke bare til Makedonia og Akaja; men deres tro på Gud er blitt kjent alle steder, så vi ikke trenger å si noe om det. Folk forteller nemlig selv om oss hvordan vi ble mottatt av dere, og om hvorledes dere er blitt omvendt fra avgudene til Gud for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans Sønn fra himmelen, Jesus, som han har reist opp fra , de døde, og som har fridd oss fra den kommende vrede.


Graduale
(Ps. 101. 16-17) Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terræ gloriam tuum V.: Quoniam ædificavit Dominus Sion: et videbitur in majestate sua. (Salme 101, 16-17) Folkene skal frykte ditt navn, Herre, og alle jordens konger din herlighet. For Herren bygger Sion, og han skal vise seg i sin majestet.

Alleluia - Allelujavers
Alleluia, alleluia. V.: Dominus regnavit, exsultet terra: lætentur insulæ multæ. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Salme 96,1) Herren er konge, jorden juble, og gleden nå ut helt til de fjerne øyer. Alleluja.

Evangelium

Matth. 13. 31-35
In illo témpore, Dixit Jesus turbis parábolam hanc: Símile est regnum cælórum grano sinápis, quod accípiens homo seminávit in agro suo: quod mínimum quidem est ómnibus semínibus: cum autem créverit, majus est ómnibus oléribus, et fit arbor, ita ut volócres cæli véniant, et hábitent in ramis ejus. Aliam parábolam locútus est eis: Símile est regnum cælórum ferménto, quod accéptum múulier abscóndit in farínæ satis tribus, donec fermentátum est totum. Hæc ómnia locútus est Jesus in parábolis non loquebátur eis: ut implerétur quod dictum erat per prophétam, dicéntem: Apériam in parábolis os meum, eructábo abscóndita a constitutióne mundi.

Matt. 13, 31-35
På den tid satte Jesus denne lignelse fram for folket og sa: "Himmelriket ligner et sennepskorn som en mann tok og sådde i sin åker. Det er vel det minste av alle frøkorn; men når det vokser opp, blir det større enn alle urter og blir til et tre, så himmelens fugler kommer og bygger reir i grenene på det." Han sa en annen lignelse til dem: "Himmelriket ligner en surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel til det hele ble gjennomsyret." Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og han talte ikke til dem annet enn i lignelser, så det kunne oppfylles som er sagt hos profeten som sier: "Jeg vil lukke opp min munn i lignelser og si fram det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 117. 16, 17) Dextera Domini fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me: non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. (Salme 117, 16-7) Herrens høyre hånd gjør under; Herrens høyre hånd har løftet meg opp. Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger.

Secreta - Stille bønn

Hæc nos oblatio, Deus, mundet, quæsumus, et renovet, gubernet, et protegat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

Vi ber deg, Gud: la dette offer rense og fornye, lede og verne oss. Ved vår Herre …

Præfatio - Prefasjon for den hellige Treenighet
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Luc 4. 22) Mirabantur omnes de his quæ procedebant de ore Dei. (Luk. 4. 22) Alle undret seg over de ord som gikk ut av Guds munn.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Cæléstibus, Dómine, pasti delíciis, quæsumus, ut semper éadem, per quæ veráciter vívimus, appetámus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

Styrket av livsalig, himmelsk næring, ber vi deg, Herre: la oss alltid trå etter det som vi i sannhet lever av. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster