TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


5. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 26:7-9,1) Exáudi, Dómine, vocem meam qua clamávi ad te: adjútor meus esto, ne derelínquas me neque despícias me, Deus salutáris meus. (Ps.) Dóminus illuminátio mea, et salus mea, quem timébo? Gloria Patri ... Exáudi, Dómine ... (Salme 26, 7 og 9) Herre, hør min røst som jeg roper til deg med. Vær min hjelper og forlat meg ikke og se ikke bort fra meg, Gud, min frelse. (Salme 26, 1) Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg være redd for? Ære være ...
Oratio - Kollektbønn
Deus, qui diligéntibus te bona invisibília præparásti: infúnde córdibus nostris tui amoris afféctum; ut te in ómnibus et super ómnia diligéntes, promissiónes tuas, quæ omne desidérium súperant, consequamur. Per Dóminum nostrum ... Gud, du som har gjort usynlige goder rede for dem som elsker deg, la din kjærlighet strømme inn i våre hjerter, så vi, når vi elsker deg i alt og over alle ting, må få del i dine løfter som går over alle lengsler. Ved vår Herre ...
Epistel - Lesning
I Pet. 3:8-15
Carissimi: Omnes unanimes in oratióne estóte, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, modesti, humiles: non reddentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto, sed e contrario benedicentes: quia in hoc vocati estis, ut benedictionem hæreditate possideatis. Qui enim vult vitam diligere et dies videre bonos, coérceat linguam suam a malo, et labia ejus ne loquantur dolum. Declinet a malo, et faciat bonum: inquirat pacem, et sequatur eam: Quia oculi Domini super justos, et aures ejus in preces eorum: vultus autem Domini super facientes mala. Et quis est, qui vobis noceat, si boni æmulatores fueritis? Sed et si quid patimini propter justitiam, beati. Timorem autem eorum ne timueritis, et non conturbemini. Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris.
1. Pet. 3, 8-15
Elskede, vær alle enige, medlidende, broderlig sinnet, barmhjertige, beskjedne, ydmyke. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men velsign tvert imot; for det er dere kalt til, at dere skal arve velsignelsen. For den som vil elske livet og se gode dager, han holde sin tunge fra det onde og sine lepper fra svikefull tale. Han vende seg bort fra det onde og gjøre det gode; han søke fred og trå etter den. For Herrens øyne våker over de rettferdige, og hans ører akter på deres bønner; men Herrens åsyn er mot dem som gjør ondt. Og hvem er det som kan skade dere når dere strever etter det gode? Men om dere må lide noe for rettferds skyld, så er dere likevel salige. Vær ikke redd for dem og la dere ikke skremme. Men hold Herren Kristus hellig i deres hjerter.

Graduale
(Ps. 83:10,9) Protéctor noster, áspice, Deus: et réspice super servos tuos. Dómine, Deus virtútum, exáudi preces servórum tuórum. (Salme 83, 10 og 9) Gud, vårt vern, se ned til dine tjenere. Herre, hærskarenes Gud, hør dine tjeneres bønner.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 20:1) Allelúja, allelúja. Dómine, in virtúte tua lætábitur rex: et super salutáre tuum exsultábit veheménter. Allelúja. Alleluja, alleluja. (Salme 20, 1) Herre, i din kraft gleder Kongen seg, og over din frelse jubler han høyt. Alleluja.

Evangelium
Mt. 5:30-24
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: "Nisi abundáverit justítia vestra plus quam scribárum et pharisæórum, non intrábitis in regnum cælórum. Audístis quia dictum est antíquis: Non occídes: qui autem occíderet, reus erit judício. Ego autem dico vobis: quia omnis, qui iráscitur fratri suo, reus erit judício. Qui autem díxerit fratri suo, raca: reus erit concílio. Qui autem dixérit, fátue: reus erit gehénnæ ignis. Si ergo offers munus tuum ad altáre, et ibi recordátus fúeris, quia frater tuus habet aliquid advérsum te relínque ibi munus tuum ante altáre, et vade prius reconciliári fratri tuo et tunc véniens ófferes munus tuum."
Matt. 5, 20-24
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Dersom deres rettferd ikke er større enn den de skriftlærde og fariseerne har, skal dere aldri komme inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke drepe; men den som dreper, skal komme for retten. Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror, skal komme for retten. Men den som sier til sin bror: Raka, skal komme for rådet; men den som sier: Din dåre, skal være skyldig til helvetes ild. Når du da ofrer din gave på alteret, og du der kommer i hu at din bror har noe imot deg, så la din gave bli der framfor alteret, og gå bort og forlik deg først med din bror, og så kan du komme og bære fram ditt offer."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 15:7,8) Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum: providebam Deum in conspectu meo semper: quoniam a dextris es mihi, ne commovear. (Salme 15, 7 og 8) Jeg vil love Herren som har gitt meg innsikt. Jeg har alltid Gud for øye; for han står ved min høyre side, så jeg ikke skal rokkes.

Secreta - Stille bønn
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris: et has oblatiónes famulórum famularúmque tuarum benígnus assúme, ut, quod sínguli obtulérunt ad honórem nominis tui, cunctis profíciat ad salútem. Per Dóminum nostrum ... Herre, hør nådig våre bønner og ta med velvilje imot disse offergaver fra dine tjenere og tjenerinner, så det som den enkelte har ofret til ditt navns ære, må tjene til frelse for alle. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 26:4) Unam pétii a Dómino, hanc requíram: ut inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus vitæ meæ. (Salme 26, 4) En ting ba jeg Herren om, den trakter jeg etter: at jeg må få bo i Herrens hus alle mitt livs dager.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Quos cælésti, Dómine, dono satiásti: præsta, quæsumus; ut a nostris mundémur occúltis, et ab hóstium liberémur insídiis. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: Gi oss som du har mettet med himmelsk gave, å bli renset fra våre skjulte synder og fridd fra våre fienders snarer. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster