TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


5. SØNDAG ETTER PÅSKE

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Is. 48:20; Ps. 65:1,2 Vocem jucunditátis annuntiáte, et audiátur, allelúja: annuntiáte usque ad extrémum terræ: liberávit Dóminus pópulum suum. Allelúja, allelúja. (Ps.) Jubiláte Deo omnis terra: psalmum dicite nómini ejus, date glóriam laudi ejus. Gloria Patri Vocem jucunditatis ... (Is. 48, 20) Forkynn det glade budskap og la det høres, alleluja; forkynn det til jordens ytterste grense: Herren har forløst sitt folk, alleluja, alleluja. (Salme 65,1-2) Rop med jubel til Gud, all jorden, syng salmer til hans navn, gi ære til hans pris. Ære være.

Oratio - Kollektbønn

Deus, a quo bona cuncta procédunt, largíre supplícibus tuis: ut cogitémus, te inspiránte, quæ recta sunt, et, te gubernánte, eádem faciamus. Per Dóminum nostrum ...

Gud som alt godt kommer fra, gi oss på vår ydmyke bønn å kunne tenke hva som er rett, og inspirert av deg, å kunne utføre det under din veiledning. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

Jac. 1:22-27
Carissimi, estóte factóres verbi, et non auditóres tantum, falléntes vosmetípsos. Quia si quis audítor est verbi, et non factor, hic comparábitur viro consideránti vultum nativitátis suæ in spéculo: considerávit enim se, et ábiit, et statim oblítus est qualis fúerit. Qui autem perspéxerit in legem perféctam libertátis, et permánserit in ea, non audítor obliviósus factus, sed factor óperis: hic beátus in facto suo erit. Si quis autem putat se religiósum esse, non refrenans linguam suam, sed sedúcens cor suum, hujus vana est relígio. Relígio munda, et immaculáta apud Deum et Patrem, hæc est: Visitare pupíllos et víduas in tribulatióne eórum, et immaculátum se custodíre ab hoc sæculo.

Jak. 1, 22-27
Elskede, vær mennesker som lever etter ordet og ikke bare hører det; for da vil dere dåre dere selv. For dersom noen hører ordet og ikke lever etter det, da ligner han en mann som ser sitt naturlige ansikt i et speil; han ser på seg selv, går bort og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det og ikke er noen glemsom tilhører, men gjør gjerningen, han skal bli salig i sin gjerning. Men om noen mener at han er gudfryktig, og ikke holder sin tunge i tømme, men dårer sitt hjerte, hans gudsdyrkelse er fåfengt. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel og holde seg selv usmittet av denne verden.


Graduale - Påskealleluja

Allelúja, allelúja. V. Surrexit Christus, et illúxit nobis, quos redémit sánguine suo.

Allelúja. (Jn. 16, 28) Exívi a Patre, et veni in mundum; íterum relínquo mundum et vado ad Patrem. Allelúja.

Alleluja. alleluja. Kristus er oppstanden og lyser for oss, som han har gjenløst med sitt blod.

Alleluja. (Joh. 16, 28) Jeg er gått ut fra Faderen og er kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Alleluja.


Evangelium

Jn. 16:23-30
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: "Amen, amen dico vobis: si quid petiéritis Patrem in nómine meo, dabit vobis. Usque modo non petístis quidquam in nómine meo: Pétite et accipiétis, ut gáudium vestrum sit plenum. Hæc in provérbiis locútus sum vobis. Venit hora, cum jam non in provérbiis loquar vobis, sed palam de Patre annuntiábo vobis. In illo die in nómine meo petétis: et non dico vobis quia ego rogábo Patrem de vobis: ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis, et credidístis quia ego a Deo exívi. Exívi a Patre, et veni in mundum: iterum relínquo mundum et vado ad Patrem." Dicunt ei discípuli ejus: Ecce nunc palam loquéris, et provérbium nullum dicis: nunc scimus quia scis ómnia, et non opus est tibi ut quis te intérroget: in hoc crédimus quia a Deo exísti.

Joh. 16, 23-30
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: dersom dere ber Faderen om noe i mitt navn, skal han gi dere det. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn; be, og dere skal få, så deres glede kan bli fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Den time kommer da jeg ikke mer skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. Den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere; for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er gått ut fra Gud. Jeg er gått ut fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater atter verden og går til Faderen." Hans disipler sier til ham: "Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt og ikke trenger til at noen spør deg; derfor tror vi at du er gått ut fra Gud."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 65:8,9,20) Benedícite, gentes, Dóminum Deum nostrum, et obaudíte vocem laudis ejus: qui pósuit ánimam meam ad vitam, et non dedit commovéri pedes meos. Benedíctus Dóminus, qui non amóvit deprecatiónem meam, et misericórdiam suam a me, alleluia. (Salme 65, 8-9 og 20) Folk, lov Herren, vår Gud, og lytt til hans lovprisning, han som ga min sjel liv og ikke lot mine føtter bli ustøe. Lovet være Herren som ikke viste min bønn fra seg eller vendte sin miskunn fra meg, alleluja.

Secreta - Stille bønn

Súscipe, Dómine, fidélium preces cum oblatiónibus hostiárum: ut per hæc piæ devotiónis offícia, ad cæléstem glóriam transeámus. Per Dominum nostrum ...

Herre, ta imot de troendes bønner sammen med de offergaver vi har båret fram, så vi ved å utøve denne fromme andakt kan nå fram til den himmelske herlighet. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon - Påskeprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosius prædicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Agnus qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omnia militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig å prise deg, Herre, til enhver tid, men med særlig jubel i denne natt [Påskeaften]/ på denne tid da Kristus, vårt Påskelam, er ofret. For han er det sanne Lam som har tatt bort verdens synder, han, som ved å dø har gjort vår død til intet, og ved å oppstå har gitt oss vårt liv igjen. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 95:2) Cantáte Dómino, allelúja, cantáte Dómino, et benedícite nomen ejus: bene nuntiáte de die in diem salutáre ejus. Alleluja,allelúja. (Salme 95,2) Syng for Herren, alleluja, syng for Herren og pris hans navn, og forkynn hans frelse fra dag til dag, alleluja, alleluja.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Tríbue nobis, Dómine, cæléstis mensæ virtúte satiátis, et desideráre quæ recta sunt, et desideráta percípere. Per Dóminum nostrum ...

Herre, gi oss som du har mettet med kraften fra det himmelske bord, både å hige etter det som er rett, og å oppnå det som vi trakter etter. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster