TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


4. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 26:1,2,3) Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timébo? Dóminus defénsor vitas meæ, a quo trepidábo? Qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt et cecidérunt. (Psalm) Si consístant advérsum me castra, non timébit cor meum. Gloria Patri. Dóminus illuminátio ... (Salme 26, l og 2) Herren et mitt lys og min frelse; hvem skal jeg være redd for? Mine fiender som søker inn på meg, er blitt svake og er falt. (Salme 26, 3) Om det reiser seg en hær mot meg, skal mitt hjerte ikke engstes. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Da nobis, quæsumus Dómine, ut et mundi cursus pacífice nobis tuo órdine dirigétur: et Ecclésia tua tranquílla devotióne lætétur. Per Dóminum nostrum ... Vi ber deg, Herre: Gi oss at verdens løp må styres i fred for oss etter din vilje, og at din Kirke må få glede seg i rolig gudsfrykt. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Rom. 8:18-23
Fratres: Exístimo, quod non sunt condígnæ passiónes hujus tempóris ad futúram glóriam, quæ revelábítur in nobis. Nam exspectátio creatúræ revelatiónem Fíliórum Dei exspéctat. Vanitáti enim creatúra subjécta est, non volens, sed propter eum, qui subjécit eam in spe: quia et ipsa creatúra liberábitur a servitúte corruptiónis, in libertátem glóriæ filiórum Dei. Scimus enim, quod omnis creatúra ingemíscit et párturit usque adhuc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primitías Spíritus habéntes, et ipsi intra nos gémimus, adoptiónem filiórum Dei exspectántes, redemptiónem córporis nostri: in Christo Jesu Dómino nostro.
Rom. 8, 18-23
Brødre, jeg mener at lidelsene i den tid vi nå lever i, ikke er til å sammenligne i med den herlighet som skal åpenbares for oss. For hele skapningen venter med lengsel på Guds barns åpenbaring. Skapningen er nemlig lagt under forgjengelighet, ikke med sin vilje, men etter hans vilje som la den under (forgjengelighet), i håp, fordi også skapningen selv frigjøres fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlige frihet. For vi vet at hele skapningen sukker og lider i fødselsrier helt til denne dag. Og ikke bare den, men vi selv som har Åndens førstegrøde, vi sukker også i vårt indre mens vi venter på barnekåret hos Gud, vårt legemes utløsning ved Jesus Kristus, vår Herre.

Graduale
(Ps. 78:9,10) Propítius esto, Dómine, peccátis nostris, ne quando dicant gentes: ubi est Deus eorum? Adjuva nos, Deus salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos. (Salme 78, 9 og 10) Herre, vær nådig overfor våre synder, så ikke hedningene noensinne skal si: Hvor er deres Gud? Hjelp oss, Gud, vår frelse, og fri oss, Herre, for ditt navns æres skyld.

Alleluia - Allelujavers
Ps. 9:5,10 Allelúja, allelúja. Deus qui sedes super thronum, et júdicas æquitátem, esto refúgium páuperum in tribulatióne. Allelúja. Alleluja, alleluja. (Salme 9, 5 og 10) Gud, du som sitter på tronen og dømmer med rettferd, vær de fattiges tilflukt i trengsel. Alleluja.

Evangelium
Lk. 15:1-10
In illo témpore: Cum turbæ irrúerunt in Jesum, ut audírent verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum Genésareth. Et vidit duas naves stantes secus stagnum: piscatóres autem descénderant, et lavábant rétia. Ascéndens autem in unam navim, quæ erat Simónis, rogávit eum a terra redúcere pusíllum. Et sedens docébat de navícula turbas. Ut cessávit autem loqui, dixit ad Simónem: "Duc in altum, et laxáte rétia vestra in captúram." Et respóndens Simon, dixit illi: Præcéptor, per totam noctem Iaborántes, nihil cépimus: in verbo autem tuo laxábo rete. Et cum hoc fecíssent, conclusérunt píscium multitúdinem copiósam: rumpebátur autem rete eórum. Et annuérunt sóciis, qui erant in alia navi, ut venírent et adjuvárent eos. Et venérunt, et implevérunt ambas navículas, ita ut pæne mergeréntur. Quod cum vidéret Simon Petrus, prócidit ad génua Jesu, dicens: Exi a me, quia homo peccátor sum, Dómine. Stupor enim circumdéderat eum, et omnes qui cum illo erant, in captúra píscium, quam céperant: símiliter autem Jacóbum et Joánnem, fílios Zebedæi, qui erant sócii Simónis. Et ait ad Simónem Jesus: "Noli timére: ex hoc jam hómines eris cápiens." Et subdúctis ad terram návibus, relictis ómnibus secúti sunt eum.
Luk. 5, 1-11
På den tid hendte det engang da Jesus sto ved Genesaretsjøen, og mengden trengte seg inn på ham for å høre Guds ord, at han så to båter som lå ved stranden; men fiskerne var gått ut av dem for å vaske garnene. Han gikk da ut i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge ut fra land. Og han satte seg og lærte folk fra båten. Da han hadde holdt opp å tale, sa han til Simon: "Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst." Simon svarte da og sa til ham: "Mester, vi har arbeidet hele natten og ikke fått noe; men på ditt ord vil jeg kaste garnet ut." Og da de hadde gjort det, fikk de en stor mengde fisk, så garnet deres gikk i stykker. Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båten at de skulle komme og hjelpe dem. Og de kom, og de fylte begge båtene, så de holdt på å synke. Da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu føtter og sa. "Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann." For en undring over den store fiskemengden de hadde fått, var kommet over ham og alle som var med ham, og over Sebedeussønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: "Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker." Og de rodde båtene i land, forlot alle ting og fulgte ham.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 12,4-5) Illumina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte: ne quando dicat inimicus meus: Prævalui adversus eum. (Salme 12, 4-5) Tenn lys for mine øyne, så jeg aldri skal synke i dødssøvn, så ikke min fiende noen gang skal si: Jeg har overmannet ham.

Secreta - Stille bønn
Oblationibus nostris, quæsumus, Domine, placare susceptis: et ad te nostras etiam rebelles compelle propitius voluntates. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: Ta imot våre offergaver og la deg forsone, og vend nådig våre viljer til deg, også når vi strir imot. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 17:3) Dominus firmaméntum meum, et refugium meum, et liberator meus: Deus meus, adjutor meus. Salme 17, 3. Herren er min faste støtte, min tilflukt og min frigjører. Min Gud, min hjelper!

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Mystéria nos, Dómine, quæsumus, sumpta puríficent: et suo múnere tueántur. Per Dominum ... Herre, la de mysterier vi har nytt, rense oss og verne oss ved sin kraft. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster