TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


3. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Ps. 24:16-18,1,2 Respice in me, et miserére mei, Dómine, quóniam únicus et pauper sum ego vide humilitátem meam, et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus. (Psalm) Ad Te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in Te confído, non erubéscam. Gloria Patri. Respice in me ... (Salme 24, 16 og 18) Se ned til meg og miskunn deg over meg, Herre; for jeg er ensom og fattig. Se min usseldom og mitt strev, og forlat meg alle mine synder, min Gud. (Salme 24,1-2) Til deg løfter jeg min sjel, Herre, til deg setter jeg min lit, min Gud, jeg skal ikke rødme av skam. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Protéctor in te sperántium, Deus, sine quo nihil est válidium, nihil sanctum: multíplica super nos misericórdiam tuam ut, te rectóre, te duce, sic transeámus per bona temporália, ut non amittámus ætérna. Per Dóminum nostrum ... Gud, vern for dem som håper på deg, uten hvem intet har verd, intet er hellig: Øk din miskunn over oss, så vi med deg som leder og fører må ferdes slik i de timelige goder at vi ikke mister de evige. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
I Pet. 5:6-11
Carissimi: Humiliámíni sub poténti manu Dei, ut vos exáltet in témpore visitatiónís, omnem sollicitúdinem vestram projiciéntes in eum, quóniam ipsi cura est de vobis. Sóbrii estote, et vigiláte: quia adversárius vester diábolus tamquam leo rúgiens circuit, quærens quem dévoret: cui resístite, fortes ín fide scíéntes eámdem passiónem ei, qui in mundo est, vestræ fraternitáti fieri. Deus autem omnis grátiæ, qui vocávit nos in ætérnam suam glóriam in Christo Jesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit, solidabítque. Ipsi glória, et impérium in sæcula sæculórum. Amen.
1. Pet. 5, 6-11
Elskede, ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere på besøkelsens dag, og kast all deres sorg på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue og våk; for deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan sluke. Stå ham imot, sterke i træn, og det skal dere vite at de samme lidelser er lagt på deres brødre i verden. Men all nådes Gud som har kalt oss til sin evige herlighet, i Kristus Jesus, han vil fullende, styrke og grunnfeste dere etter kort tids lidelser. Ham tilhøre herlighet og herrevelde i all evighet.

Graduale
(Ps. 54:23,17,19) Jacta cogitátum tuum in Dómino: ét ipse te enútriet. Dum clamárem ad Dóminum, exaudivit vocem meam ab his qui appropínquant mihi. (Salme 54, 23, 17 og 19) Kast dine tanker på Herren, og han selv skal nære deg. Da jeg ropte til Herren, hørte han mitt rop (om hjelp) mot dem som kommer meg for nær.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 7:12) Allelúja, allelúja. Deus judex justus, fortis et pétiens, numquid iráscitur per singulos dies? Allelúja. Alleluja, alleluja. (Salme 7, 12) Gud er en rettferdig dommer, sterk og tålmodig. Vil han vredes hver eneste dag? Alleluja.

Evangelium
Lk. 15:1-10 In illo témpore: erant appropinquántes ad Jesum publicáni et peccatóres, ut audírent illum. Et murmurábant pharisæi, et scribæ, dicéntes: "Quia hic peccatóres récipit, et mandúcat cum illis. Et ait ad illos parábolam istam, dicens: Quis ex vobís homo, qui habet centum oves: et si perdíderit unum ex illis, nonne dimíttit nonaginta nóvem in desérto, et vadit ad illam, quæ periérat, donec invéniat eam? Et cum invénerit eam, impónit in húmeros suos gaudens: et véniens domum, cónvocat amícos, et vicínos, dicens illis: Congratulámini mihi, quia invéni ovem meam, quaæ períerat? Dico vobis, quod ita gáudium erit in cælo super uno peccatóre pæniténtiam agénte, quam super nonaginta nóvem justis, qui non indigent pæniténtia. Aut quæ múlier habens drachmas decem, sí perdíderit drachmam unam, nonne accéndit lucérnam, et evérrit domum, et quærit diligénter, donec invéniat? Et cum invénerit, cónvocat amícas et vicínas, dicens: Congratulámini mihi, quia invéni drachmam, quam perdíderam? Ita dico vobis: gáudium erit coram Angelis Dei super uno peccatóre pæniténtiam agénte. Luk. 15, 1-10
På den tid holdt tollere og syndere seg nær til Jesus for å høre ham. Og fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: "Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem." Da sa han denne lignelsen til dem: "Hvem av dere som har hundre får og mister ett av dem, går ikke fra de og nittini i ødemarken og går etter det fåret han har mistet, til han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldre med glede, og når han kommer hjem, kaller han sine venner og granner sammen og sier til dem: "Gled dere med meg, for jeg har funnet det fåret som jeg hadde mistet." Jeg sier dere: slik skal det være mer glede i himmelen over en synder som gjør bot enn over og nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse. - Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister en, tenner hun da ikke et lys, feier huset og leter ivrig til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun venner og grannekoner sammen og sier: "Gled dere med meg, for jeg har funnet den skillingen som jeg hadde mistet." Slik sier jeg dere skal det være glede for Guds engler over en synder som gjør bot."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 9:11,12,13) Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis quæréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem páuperum. (Salme 9, 11-12 og 13) Alle som kjenner ditt navn, håper på deg; for du forlater ikke dem som søker deg. Syng lov for Herren som bor på Sion; for han har ikke glemt de fattiges bønner.

Secreta - Stille bønn
Réspice, Dómine, munera supplicántis Ecclésiæ: et salúti credéntium perpétua sanctificatióne suménda concéde. Per Dóminum nostrum ... Herre, se i nåde på gavene fra din bedende Kirke og unn dine troende å nyte dem til frelse under stadig helliggjøring. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
Lk. 15:10 Dico vobis: gáudium est Angelis Dei, super uno peccatóre pæniténtiam agénte. (Luk. 15, 10) Jeg sier dere: det er glede blant Guds engler over en synder som gjør bot.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Sancta tua nos, Dómine, sumpta vivíficent: et misericórdiæ sempitérnæ præparent expiátos. Per Dóminum nostrum ... Herre, la de hellige gaver som vi har nytt, levendegjøre oss, og etter at vi er blitt renset gjøre oss rede til den evige miskunn. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster