TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


2. SØNDAG ETTER PÅSKE

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 32. 5, 6) Misericordia Domini plena est terra, alleluia: verbo Domini cæli firmati sunt, alleluia, alleluia. -- Exsultate, justi, in Domino: rectos decet collaudatio. V.: Gloria Patri . . . - Misericordia Domini plena est terra . . . (Salme 32, 5-6) Jorden er full av Herrens miskunn, alleluja. Ved Herrens ord er himlene festet, alleluja, alleluja. (Salme 32, 1) Juble i Herren, rettferdige: Lovsang sømmer seg for de rettvise. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Deus, qui in Fílii tui humilitáte jacéntem mundum erexísti: fidélibus tuis perpétuam concéde lætitiam; ut quos perpétuæ mortis eripuísti cásibus, gáudiis fácias pérfrui sempitérnis. Per eúndem Dominum nostrum ...

Gud, du som ved din Sønns ydmykelse har reist opp den falne verden, gi dine troende en evig glede, så de som du har revet ut av den evige døds farer, må få nyte den evige salighets gleder. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

1. Peter 2. 21-25
Caríssimi, Christus passus est pro nobis, vobis relínquens exémplum, ut sequámini vestígia ejus. Qui peccátum non fecit, nec invéntus est dolus in ore ejus: qui cum maledicerétur, non maledicébat, cum paterétur, non comminabátur: tradébat autem judicánti se injúste: qui peccáta nostra ipse pértulit in córpore suo super lignum: ut peccatis mórtui, justítiæ vivámus: cujus livóre sanáti estis. Erátis enim sicut oves errántes, sed convérsi estis nunc ad pastórem et epíscopum animárum vestrárum.

1. Pet. 2, 21-25
Høytelskede, Kristus har lidt for oss og etterlatt dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han gjorde ikke synd, og i hans munn ble det ikke funnet svik. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, truet ikke da han led, men ga seg over til dem som dømte ham urettferdig. Han bar selv våre synder i sitt legeme på treet, så vi, døde fra synden, skal leve for rettferd, og ved hans sår er dere blitt legt. For dere var som villfarende får; men nå er dere vendt om til deres sjelers hyrde og biskop.


Graduale - Påskealleluja

(Luc. 24. 35) Alleluia, alleluia. Cognoverunt discipuli Dominum Jesum in fractione panis.

Alleluia. Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meæ. Alleluia.

Alleluja, alleluja. (Luk. 24, 35) Disiplene kjente Herren Jesus da han brøt brødet, alleluja.

(Joh. 10, 14) Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine får, og mine kjenner meg. Alleluja.


Evangelium

Joh. 10. 11-16
In illo témpore: Dixit Jesus Pharisæis: Ego sum Pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercenárius autem et qui non est pastor, cujus non sunt oves própriæ, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves, et fugit: et lupus rapit et dispérgit oves: mercenárius autem fugit, quia mercenárius est, et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum Pastor bonus: et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem: et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et alias oves hábeo, quæ non sunt ex hoc ovíli: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle, et unus pastor.

Joh. 10, 11-16.
På den tid sa Jesus til fariseerne: "Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sine får. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, han ser ulven komme og forlater fårene og rømmer, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. Leiekaren rømmer, for han er leiekar og har ikke omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen; og jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne hjord; også dem skal jeg føre hit, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 62. 2, 5) Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo: et in nomine tuo levabo manus meas, alleluia. (Salme 62, 2 og 5) Gud, min Gud, til deg våkner jeg med dagningen, og i ditt navn vil jeg løfte opp mine hender, alleluja.

Secreta - Stille bønn

Benedictiónem nobis, Dómine, conférat salutárem sacra semper oblátio: ut quod agit mystério, virtúte perfíciat. Per Dominum nostrum ...

Herre, la det hellige offer alltid bli oss til lykkelig signing, så det med all kraft må fullbringe hva det øver i mysteriet. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon - Påskeprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosius prædicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Agnus qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omnia militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig å prise deg, Herre, til enhver tid, men med særlig jubel i denne tid da Kristus, vårt Påskelam, er ofret. For han er det sanne Lam som har tatt bort verdens synder, han, som ved å dø har gjort vår død til intet, og ved å oppstå har gitt oss vårt liv igjen. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Joh. 10. 14) Ego sum pastor bonus, alleluia: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meæ, alleluia, alleluia. (Joh. 10, 14) Jeg er den gode hyrde, alleluja, og jeg kjenner mine får, og mine kjenner meg, alleluja, alleluja.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Præsta nobis, quæsumus omnípotens Deus ut vivificatiónis tuæ grátiam consequéntes, in tuo semper múnere gloriémur. Per Dóminum nostrum ...

Vi ber deg, allmektige Gud: la oss etter å ha fått del i din levendegjørende nåde, alltid kunne rose oss av din gave. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster