TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


2. SØNDAG ETTER ÅPENBARINGEN

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Ps. 65:4,1,2 Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi: psalmum dicat nomini tuo, Altissime. (Psalm) Jubilate Deo, omnis terra, psalmum dicite nomini ejus: date gloriam laudi ejus. Gloria Patri. Omnis terra adoret te, Deus... Salme 65, 4 Måtte all jorden tilbe deg og synge for deg, synge en lovsang til ditt navn, du høyeste. (Salme 65, 1-2) Rop med jubel for Gud, all jorden; syng salmer til hans navn, gi ære til hans pris. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Omnipotens sempiterne Deus, qui caelestia simul et terrene moderaris: supplications populi tui clementer exaudi; et pacem tuam nostris concede temporibus. Per Dominum nostrum ...

Allmektige evige Gud, du styrer himmel og jord på samme vis: hør nådig på ditt folks bønner og gi oss din fred i våre dager. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

Rom. 12:6-16
Fratres: Habentes donations secundum gratiam, quae data est nobis, differentes: sive prophetiam secundum rationem fidei, sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina, qui exhortatur in simpliciate, qui praeset in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate. Dilectio sine simulatione. Odientes malum adhaerentes bono: Caritate fraterminitis invicem deiligentes: Honore invicem praevenientes: Sollicitudine non pigri: Spiritu ferventes: Domino Spiritu ferventes: Domino servicentes: Spe gaudentes: In tribulatione patients: Orationinstantes: Necessitatibus sanctorum communicantes: Hospitaliatem sectantes. Benedicite persequentibus vos: benedicite, et nolte maledicere. Gaudere cum gaudedentibus, flere cum flentibus: Idpsum invicem sentientes: non alta sapientes, sed huminibus consentientes.

Rom. 12, 6-16.
Brødre, vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde vi har fått. Så la den som har profetgaven, bruke den overensstemmende med troen. Den som har en tjeneste, skal ta vare på tjenesten, den som er lærer, på lærergjerningen, den som skal formane, på formaningen; den som deler ut, gjøre det i enfold; den som er forstander, være det med omhu; den som øver miskunn, gjøre det med glede. La kjærligheten være uskrømtet. Ha avsky for det onde, hold fast ved det gode. Elsk hverandre med brorkjærlighet; vær hjelpsommemot hverandre i ærbødighet. Bli ikke lunkne i omsorgen; vær brennende i ånden; tjen Herren. Vær glade i håpet,tålmodige i trengsel, utholdende i bønnen. Hjelp de hellige når de trenger det; legg vinn på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Trå ikke etter det høye, men vær nøyd med det ringe.


Graduale
Ps. 106:20,21 Misit Dominus verbum suum et savit eos: et eripuit eos de interitu eorum. Confiteantur Domino misericordiae ejus: et mirabilia ejus filiis hominum. Salme 106, 20-21 Herren sendte sitt ord og gjorde dem friske; han rev dem ut fra døden. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskebarna.

Alleluia - Allelujavers
Ps. 148:2 Alleluia, alleluia. Laudate Dominum, omnes Angeli ejus: laudate eum, omnes virtutes ejus. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Salme 148, 2) Lov Herren, alle hans engler, lov ham, alle hans hærskarer. Alleluja.

Evangelium

Jn. 2:1-11
In illo tempore: Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae: et erat mater Jesu ibi. Vocatus est autem et Jesus, et discipuli ejus ad nuptias. Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum: 'Vinum non habent.' Et dicit ei Jesus: 'Quod Mihi, et tibi est, mulier? nondum venit hora Mea.' Dicitur mater ejus minitstris: 'Qodcumque dixerit vobis, facite.' Erant autem ibi lapidae hydriae sex positae secundum purificationem Judaeorum, capientes singulae metretas binas vel ternas. Dicit eis Jesus: 'Implete hydrias aqua.' Et impleverunt eas usque ad summum. Et dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua. Et impleverunt eas usque ad summum. Et dicit eis Jesus: 'Haurite nunc, et ferte architriclino.' Et tulerunt. Utr autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui hauserant aquam: vocat sponsum architricilnus, et dicit ei: Omnis homo Primum bonum vinium point: et cum inebriati fuerint, tunc it, qod deterius est: tu autem servasti bonum vinum usque adhuc. Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeae: et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli ejus.

Joh. 2, 1-11
På den tid ble det holdt et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Og Jesus og hans disipler var også buden til bryllupet. Da vinen slapp opp, sier Jesu mor til ham: "De har ikke vin." Jesus sier til henne: "Kvinne, hva gjør det for meg og deg? Min time er ennå ikke kommet." Hans mor sa til tjenerne: "Det han sier til dere, det skal dere gjøre." Jødene hadde den skikk å vaske seg før måltidet; derfor sto det seks stenkar der, hvert på to eller tre mål. Jesus sa til dem: "Fyll karene med vann," og de fylte dem til randen. Og Jesus sa til dem: "Øs nå, og bær det til kjøgemesteren." Og de bar det til ham. Men da kjøgemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin - han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det - roper han på brudgommen og sier til ham: "Alle andre setter først fram den gode "vinen, og når de er blitt utørste, den dårligere; men du har gjemt den gode vinen til nå." Dette første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
Ps. 65:1,2,16 Jubilate Deo, universa terra: psalmum dicite nomini ejus: venite, et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animae meae. Alleluia. Salme 65, 1-2 og 16. Rop med jubel for Gud, all jorden, syng salmer til hans navn. Kom og hør, alle dere som frykter Gud, så skal jeg fortelle hvor store ting Herren har gjort for min sjel. Alleluja.

Secreta - Stille bønn

Oblata, Domine, munera sanctifica: nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Per Dominum nostrum ...

Herre, helliggjør de gaver vi har båret fram, og rens oss for våre syndepletter. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon for den hellige Treenighet
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
Jn. 2:7,8,9,10-11 Dicit Dominus: Imple te hydrias qua, et ferte architriclino. Cum gustasset architriclinus aqeuam vinum factam, dicit sponso: Servasti bonum vinum usque adhuc. Hoc signum fecit Jesus primum coram discipulis suis. Joh. 2, 7,8,9, 10-11. Herren sa: "Fyll karene med vann og bær det til kjøgemesteren." Kjøgemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin, og sa til brudgommen: "Du har gjemt den gode vin til nå." Slik gjorde Jesus sitt første under for disiplene sine.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Augeatur in nobis, quaesumus, Domine, tuae virtutuis operatio: ut divinis vegtatai sacramentis, ad eorum promissa capienda, tuo munere praeparemur. Per Dominum nostrum ...

Vi ber deg, Herre: la din kraft virke og øke i oss, så vi, styrket med de guddommelige sakramenter, ved din nådegave må bli rede til å oppnå det de lover. Ved vår Herre.

Gå tilbake til hovedside for tekster