TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


24. og siste søndag etter pinse

(Introitus, Graduale, Offertorium og Kommunionsvers som 23. søndag etter pinse.)

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Jer. 29:11,12,14) Dicit Dóminus: Ego, cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. (Ps. 84:2) Benedixísti, Dómine,terram tuam: avertísti captivitátem Jacob. Gloria Patri. Dicit Dóminus ... (Jer. 29, 11, 12 og 14) Herren sier: Jeg tenker tanker til fred og ikke til ulykke; dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og jeg skal føre fangene deres tilbake fra alle steder. (Salme 84,2) Du har signet ditt land, Herre, du har vendt fangenskapet fra Jakob. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Excita, quæsumus Dómine, tuórum fidélium voluntátes, ut dívini óperis fructum propénsius exsequéntes, pietátis tuæ remédia majóra percípiant. Per Dóminum nostrum ... Vi ber deg, Herre: Vekk dine troendes hjerter, så de ved dypere å tilegne seg frukten av det guddommelige verk, nådig kan oppnå større midler til frelse. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Col. 1:9-14
Fratres, Non cessámus pro vobis orántes, et postulantes ut implemeámini ut agnitióne voluntátis Dei in omni sapiéntia, et intelléctu spiritáli: ut ambulétis digne Deo per ómnia placéntes: in omni ópere bono fructificántes, et crescéntes in sciéntia Dei: in omni virtúte confortáti secúndum poténtiam claritátis ejus in omni patiéntia, et longanimitáte cum gáudio, grátias agéntes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine: qui erípuit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suæ in quo habémus redemptiónem per sánguinem ejus, remissiónem peccatórum.
Kol. 1, 9-14
Brødre, vi har ikke holdt opp med å be for dere og be om at dere må bli fylt med erkjennelse av Guds vilje i all visdom og åndelig forståelse, så dere ferdes verdig for Gud og tekkes ham i alt, bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud, styrket med all kraft etter hans herlighets makt til alt tålmod og all langmodighet med glede, og takker Gud Fader som har gjort oss verdige til å få del i hans arvelodd i lyset. Han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over til sin elskede Sønns rike, han som har utløst oss med sitt blod og gitt oss forlatelse for syndene.

Graduale
(Ps. 43:8-9) Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos qui nos odérunt, confudísti. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in sæcula. (Salme 43, 8-9) Du har frelst oss, Herre, fra våre fiender, og du har gjort dem til skamme som hatet oss. I Gud skal vi rose oss hele dagen, og i ditt navn skal vi synge lov til evig tid.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 129:1,2) Allelúja, allelúja. De profúndis clamávi ad te, Dómine: Domine exáudi oratiónem meam. Allelúja. Alleiuja, alleluja. (Salme 129, 1-2) Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min bønn. Alleiuja.

Evangelium
Mt. 24:15-35
In illo témpore: Dixit Jesu discípulis suis: Cum vidéritis abominatiónem desolatiónis, quæ dicta est a Daniéle prophéta, stantem in loco sancto, qui legit intélligat: tunc qui in Judæa sunt, fúgiant ad montes: et qui in tecto, non descéndat tóllere áliquid de domo sua: et qui in agro, non revertátur tóllere túnicam suam. Væ autem prægnántibus et nutriéntibus in illis diébus. Oráte autem ut non fiat fuga vestra in híeme, vel sábbato. Erit enim tunc tribulatió magna, qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiet. Et nisi breviáti fuíssent dies illi, non fíeret salva omnis caro: sed propter eléctos breviabúntur dies illi. Tunc si quis vobis díxerit: Ecce hic est Christus, aut illic: nolíte crédere. Surgent enim pseudochrísti, et pseudo­prophétæ: et dabunt signa magna et prodígia, ita ut in errórem inducántur (si fíeri potesti) étiam elécti. Ecce prædíxi vobis. Si ergo díxerint vobis: Ecce in desérto est, nolíte exíre: Ecce in penetrálibus, nolíte crédere. Sicut enim fulgur exit ab Oriénte, et paret usque in Occidéntem: ita erit advéntus Fílii hóminis. Ubicumque fúerit corpus, illic congregabúntur et áquilæ. Statim autem post tribulatiónem diérum illórum sol obscurábitur, et luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent de cælo, et virtútes cælórum commovebúntur: et tunc parébit signum Fílii hóminis in cælo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et vidébunt Fílium hóminis veniéntem in núbibus cæli cum virtúte multa et majestáte. Et mittet angelos suos cum tuba, et voce magna: et congregábunt eléctos ejus a quátuor ventis, a summis cælórum usque ad términos eórum. Ab árbore autem fici díscite parábolam: cum jam ramus ejus tener fúerit, et fólia nata, scitis quia prope est æstas ita et vos, cum vídéritis hæc ómnia, scitóte quia prope in jánuis. Amen dico vobis, quia non præsteríbit generátio hæc, donec ómnia hæc fiant. Cælum et terra transíbunt, verba autem mea non præteríbunt.
Matt. 24, 15-35
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Når dere da ser den ødeleggende styggedom som profeten Daniel har talt om, stå på hellig sted, - den som leser det, han se til å forstå det! - da røm til fjellene, de som er i Judea; og den som er på taket, han skal ikke stige ned og hente noe fra huset sitt; og den som er på marken, han skal ikke vende tilbake og hente kjortelen sin. Men ve over dem som er med barn eller gir bryst i de dager! Men be om at det ikke må være om vinteren eller på sabbaten dere må rømme. For da skal det være så stor nød som det aldri har vært fra verdens opphav og til nå, og heller ikke skal bli. Og dersom disse dager ikke ble kortet av, ville ikke ett liv bli frelst; men for de utvalgtes skyld skal disse dager kortes av. Dersom noen sier til dere: "Se, her er Kristus, eller der", da tro det ikke. For det skal stå opp falske Kristuser og falske profeter, og de skal gjøre store tegn og undergjerninger, så endog de utvalgte skal føres vill, om det er mulig. Se, jeg har sagt dere det i forveien. Dersom de da sier til dere: Se, han er i ørkenen, så gå ikke dit ut, se, han er inne i kammeret, så tro det ikke. For liksom lynet går ut fra øst og skinner mot vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, der vil ørnene samle seg. Men straks etter disse dagers nød skal solen formørkes, og månen ikke mer gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal skakes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med stor kraft og herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basuner og mektig klang; og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende av himmelen til den andre. Men lær en lignelse av fikentreet: når grenene på det får sevje, og bladene skyter ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også vite at han er nær for døren når dere ser alt dette. Sannelig sier jeg dere: denne slekt skal ikke forgå før alt dette hender. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 129:1,2) De profúndis clamávi ad Te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad Te, Dómine. (Salme 129,1-2) Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min bønn. Fra det dype roper jeg til deg, Herre.

Secreta - Stille bønn
Propítius esto, Dómine, supplicatiónibus nostris: et pópuli tui oblatiónibus precibúsque suscéptis, ómnium nostrum ad te corda convérte; ut a terrénis cupiditátibus liberáti, ad cœléstia desidéria transeámus. Per Dóminum nostrum ... Herre, hør nådig våre ydmyke påkallelser, og ta imot ditt folks offer og bønner; omvend våre hjerter til deg, så vi fridd fra jordiske lyster må vende oss til himmelske lengsler. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mk. 11:24) Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et fiet vobis. (Mark. 11, 24) Sannelig sier jeg dere: hva dere ønsker i bønnen, tro at dere skal få det, så får dere det.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Concéde nobis, quæsumus Dómine, ut per hæc sacraménta quæ súmpsimus, quidquid in nostra mente vitiósum est, ipsórum medicatiónis dono curétur. Per Dóminum nostrum ... Vi ber deg, Herre: Unn oss ved dien sakramenter som vi har mottatt, at alt ondt i vår sjel må helbredes ved din legedoms gave. Ved vår herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster