TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


23. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Jer. 29:11,12,14; Dicit Dóminus: Ego, cóglto cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. (Ps. 84:2) Benedixísti, Dómine,terram tuam: avertísti captivitátem Jacob. Gloria Patri. Dicit Dóminus ... (Jer. 29, 11, 12 og 14) Herren sier: Jeg tenker tanker til fred og ikke til ulykke; dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og jeg skal føre fangene deres tilbake fra alle steder. (Salme 84,2) Du har signet ditt land, Herre, du har vendt fangenskapet fra Jakob. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Absólve, quæsumus Dómíne, tuárum populórum: ut a peccatórum néxibus, quæ pro nostra fragilitáte contráximus, tua beniígnitáte librémur. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: Tilgi ditt folks synder, så vi ved din godhet må bli løst av de syndelenker vi er kommet i ved vår svakhet. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Phil. 3:17-21; 4:1-3
Fratres, Imitatóres mei estóte, et observáte eos, qui ita ámbulant, sicut habétis formam nostram. Multi enim ámbulant, quos sæpe dicébam vobis (nunc autem et flens dico) inimícos crucis Christi: quorum finis intéritus: quorum deus venter est: et glória in confusióne ipsórum, qui terréna sápiunt. Nostra autem conversátio in cælis est: unde etiam Salvatórem exspectámus Dóminum nostrum Jesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostræ, configurátum córpori claritátis suæ, secúndum operatiónem, qua étiam possit subjícere sibi ómnia. Itáque, fratres mei caríssimi et desideratíssimi, gáudium meum et coróna mea: sic state in Dómino, caríssimi. Evódiam rogo, et Syntichen deprécor idípsum sápere in Dómino. Etiam rogo et te, germáne compar, adjúva illas, quæ mecum laboravérunt in Evangélio, cum Cleménte, et céteris adjutóribus meis, quorum nómina sunt in libro vitæ.
Filip. 3, 17-21; 4, 1-3
Brødre, vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som ferdes slik som de har oss til forbilde. For som jeg ofte har sagt dere men nå. sier endog med tårer -, mange ferdes som fiender av Kristi kors, og deres slutt er fortapelse, buken er deres Gud, deres ære er deres skam, og de trakter etter de jordiske ting. Men vår ferd er i himmelen, og derfra venter vi Frelseren, vår Herre, Jesus Kristus. Han skal omskape vårt fornedringslegeme til å bli likedannet med hans herlighetslegeme etter den kraft som han kan legge alt under seg med. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges etter, min glede og min krone, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia ber jeg og Syntyke maner jeg til å være enige i Herren. Ja, jeg ber også deg, min ekte medbror, ta deg av dem; for de har arbeidet med meg i Evangeliet sammen med Klemens og mine andre medarbeidere som har fått sine navn skrevet inn i livets bok.

Graduale
(Ps. 43:8-9) Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos qui nos odérunt, confudísti. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in sæcula. (Salme 43, 8-9) Du har frelst oss, Herre, fra våre fiender, og du har gjort dem til skamme som hatet oss. I Gud skal vi rose oss hele dagen, og i ditt navn skal vi synge lov til evig tid.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 129:1,2) Allelúja, allelúja. De profúndis clamávi ad te, Dómine: Domine exáudi oratiónem meam. Allelúja. Alleiuja, alleluja. (Salme 129, 1-2) Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min bønn. Alleiuja.

Evangelium
Mt. 9:18-26
In illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, ecce princeps unus accéssit, et adorábat eum, dicens: Dómine, fília mea modo defúncta est: sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet. Et surgens Jesus sequebátur eum, et discípuli ejus. Et ecce múlier, quæ sánguinis fluxum patiebátur duódecim annis, accéssit retro, et tétigit fímbriam vestiménti ejus. Dicebat enim intrea se: Si tetígero tantum vestiméntum ejus, salva ero. At Jesus convérsus, et vídens eam, dixit: "Confíde, fília, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est múlier ex illis hora." Et cum venísset Jesus in domum príncipis, et vidísset tibícines, et turbam, tumultuántem dicébat: "Recédite, non est enim mórtua puélla, sed dormit." Et deridébant eum. Et cum ejécta esset turba, intrávit, et ténuit manum ejus. Et surréxit puella. Et éxiit fama hæc in univérsam terram illam.
Matt, 9, 18-26
På den tid, mens Jesus talte til folket, kom en forstander og falt ned for ham og sa: "Herre, min datter er nettopp død; men kom og legg hånden din på henne, så vil hun leve." Og Jesus sto opp og fulgte ham, og disiplene hans gikk med. Og se, en kvinne som i tolv år hadde lidt av blodflod, kom bort til ham bakfra og rørte ved sømmen av hans drakt; for hun sa til seg selv: "Om jeg bare får røre ved hans klær, blir jeg frisk." Og Jesus snudde seg og så henne og sa, "Vær frimodig, datter, din tro har frelst deg." Og kvinnen ble frisk fra samme stund. Og da Jesus var kommet til forstanderens hus og så fløytespillerne og den larmende mengden, sa han: "Gå bort; for piken er ikke død, men hun sover." Og de lo av ham. Og da mengden var drevet ut, gikk han inn og tok hennes hånd. Og piken sto opp. Og ryktet om dette spredde seg over landet omkring.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 129:1,2) De profúndis clamávi ad Te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad Te, Dómine. (Salme 129,1-2) Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min bønn. Fra det dype roper jeg til deg, Herre.

Secreta - Stille bønn
Pro nostræ servitutis augmento sacrificium tibi, Domine, laudis offerimus: ut, quod immeritis contulisti, propitius exequaris. Per Dóminum nostrum ... For å styrkes i din tjeneste, Herre, bærer vi fram lovoffer til deg, så du i nåde skal fullføre det du har gitt oss, selv om vi ikke har fortjent det. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mk. 11:24) Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et fiet vobis. (Mark. 11, 24) Sannelig sier jeg dere: hva dere ønsker i bønnen, tro at dere skal få det, så får dere det.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Quæsumus, omnípotens Deus: ut, quos divina tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subjacére perículis. Per Dóminum nostrum ... Vi ber deg, allmektige Gud: La ikke dem ligge under for jordiske farer som du har gitt den glede å ta del i de guddommelige ting. Ved vår Herre ...

INNSKUTTE SØNDAGER

III. - VI. søndag etter Åpenbaringsfesten.

Er det mer enn 24 søndager etter Pinse, blir messeteksten på søndagene mellom den 23. og siste søndag etter Pinse slik: Rammeversene (Introitus, Graduale, Offertorium og Kommunionsvers) tas fra 23. søndag etter Pinse. Bønnene, Lesning og Evangelium tas fra messene for de søndager etter Herrens Åpenbaringsfest som er falt bort det året. - Siste søndag etter Pinse er alltid den som i messeboken er kalt den 24. søndag etter Pinse.

Gå tilbake til hovedside for tekster