TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


18. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Eccli. 36:18) Da pacem, Dómine, sustinéntibus te, ut prophétæ tui fideles inveniéntur exáudi preces servi tui et plebis tuæ Israël. (Ps. 121:1) Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini ibimus. Gloria Patri. Da pacem ... (Sirak 36, 18) Gi fred til dem som venter på deg, Herre, så dine profeter kan finnes tro. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner. (Salme 121, 1) Glede fylte meg da de sa til meg: vi går til Herrens hus. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Dírigat corda nostra, quæsumus Dómine, tuæ miseratiónis operátio: quia tibi sine te placére non póssumus. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: La din miskunns kraft lede våre hjerter; for uten deg kan vi ikke tekkes deg. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
I Cor. 1:4-8
Fratres, Grátias ago Deo meo semper pro vobis in grátia Dei, quæ data est vobis in Christo Jesu: quod in ómnibus dívites facti estis in illo, in omni verbo, et in omni sciéntia: sicut testimónium Christi confirmátum est in vobis: ita ut nihil vobis desit in ulla grátia, exspectántibus revelatiónem Dómini nostri Jesu Christi, qui et confirmábit vos usque in finem sine crímine, in die advéntus Dómini nostri Jesu Christi.
1. Kor. 1, 4-8
Brødre, jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde fra Gud som dere har fått i Kristus Jesus, at dere er blitt rike i ham på alt, på all lære og kunnskap, liksom vitnesbyrdet om Kristus er blitt grunnfestet blant dere, så dere ikke lider av mangel på noen nådegave, mens dere venter på vår Herres, Jesu Kristi, åpenbaring. Han vil og styrke dere helt til enden, så dere er ulastelige den dag da vår Herre Jesus Kristus kommer.

Graduale
(Ps. 121:1,7) Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini ibimus. Fiat pax in virtúte tua et abundántia in túrrìbus tuis. (Salme 121, 1 og 7) Glede fylte meg da de sa til meg: vi går til Herrens hus. Fred være i din borg og overflod i dine palasser.

Alleluia - Allelujavers
Ps. 101:16 Allelúja, allielúja. Timébunt gentes nomen tuum, Dómine: et omnes reges terræ glórìam tuam. Allelúja. Alleluja, alleluja. )Salme 101, 16) Folkene skal frykte ditt navn, Herre, og alle jordens konger din herlighet. Alleluja.

Evangelium
Mt. 9:1-8
In illo témpore: Ascendens Jesus in navículam, transfretávit, et venit in civitátem suam. Et ecce offerébant ei paralyticum jacéntem in lecto. Et videns Jesus fidem iliórum, dixit paralytico: "Confíde, fíli, remittúntur tibi peccáta tua." Et ecce quidam de scribis dixérunt intra se: Hic blasphémat. Et cum vidísset Jesus cogitatiónes eórum, dixit: "Ut quid cogitátis mala in córdibus vestris? Quid est facílius dícere: Dimittúntur tibi peccáta tua: an dícere: Surge et ámbula? Ut autem sciátis, quia Fílius hóminis habet potestátem in terra dimitténdi peccáta," tunc ait paralytico: "Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum suam." Et surréxit, et ábiit in domum suam. Vidéntes autem turbæ timuérunt, at glorificavérunt Deum, qui dedit potestátem talem homínibus.
Matt. 9, 1-8
På den tid steg Jesus ut i en båt, fór over sjøen og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en lam mann som lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: "Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt." Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: "Han spotter Gud." Og da Jesus så deres tanker, sa han: "Hvorfor tenker dere ondt i deres hjerter? Hva er lettest å si: dine synder er tilgitt, eller å si: stå opp og gå? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi syndene, - så sier han til den lamme: Stå opp, ta din seng og gå hjem." Og han sto opp og gikk hjem. Men da mengden så det, fryktet de og priste Gud som hadde gitt menneskene en slik makt.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ex. 24:4,5) Sanctificábit Moyses altáre Dómino ófferens super illud holocáusta, et immolans víctimas: fecit sacrifícium vespertínum in odórem suavitátis Dómino Deo, in conspéctu filiórum Israël. (2. Mos. 24, 4 og 5) Moses vigslet et alter til Herren og bar fram brennffer og slaktet offerdyr der. Han bar fram et kveldsffer til søt ange for Gud Herren foran øynene til Israels barn.

Secreta - Stille bønn
Deus, qui nos per hujus sacríficii veneránda commércia, unius summæ divinitátis partícipes éfficis: præsta quæsumus; ut, sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam dignis móribus assequámur. Per Dóminum nostrum ... Gud, du som ved det ærverdige samfunn i dette offer gir oss del i den ene, høyeste guddom, vi ber deg: Liksom vi erkjenner din sannhet, la oss også få del i den ved en verdig livsferd. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 95:8-9) Tóllite hóstias, et introíte in átria ejus: adoráte Dóminum in aula sancta ejus. (Salme 95, 8-9) Bær fram offergaver og gå inn i hans haller, tilbe Herren i hans hellige hus.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Grátias tibi reférimus, Dómine, sacro múnere vegetáti, tuam misericórdiam deprecántes: ut dignos nos ejus participatióne perfícias. Per Dóminum nostrum ... Styrket med den hellige gave bringer vi deg, Herre, vår takk, og vi trygler din miskunn at du må la oss bli verdige til å få del i den. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster