TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


14. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 83:10-11) Protéctor noster, áspice Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super míllia. (Ps.) Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútem! concupíiscit et déficit ánima mea in átria Dómini. v. Gloria Patri. Protector noster... (Salme 83, 10-11) Gud, vårt vern, se til oss, og akt på din Salvedes åsyn, for bedre er én dag i dine forgårder enn tusener andre. (Salme 83,2-3) Hvor elskelige dine boliger er, hærskarenes Herre. Min sjel stunder og tæres av lengsel etter Herrens hus. Ære være.

Oratio - Kollektbønn
Custódi, Dómine, quæsumus, Ecclésiam tuam propitiatióne perpétua: at quia sine te Iábitur humána mortálitas, tuis semper auxíliis et abstrahátur a nóxiis, et ad salutária dirigátur. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: Vern din Kirke med vedholdende nåde, og siden den menneskelige forgjengelighet uten deg føres til fall, la den ved din hjelp alltid holdes borte fra det som kan skade, og ledes til frelsen. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Gal. 5:16-24
Fratres, Spíritu ambuláte, et desidéria carnis non perficiétis. Caro enim concupíscit advérsus spíritum: spíritus autem advérsus carnem: hæc enim sibi ínvicem adversántur: ut non quæcúmque vultis, illa faciétis. Quod si spíritu ducímini, non estis sub lege. Manifésta sunt autem ópera carnis: quæ sunt fornicátio, immundítia, impudicítia, luxúria, idolórum sérvitus, venefícia, inimícitiæ, contentiónes, æmuIatiónes, iræ, rixæ, dissensiónes, sectæ, invidiæ, homicídia, ebrietátes, comessatiónes, et his simília quæ prædíco vobis, sicut prædíxi: quóniam qui tália agunt, regnum Dei non consequéntur. Fructus autem Spíritus est: cáritas, gáudium, pax, patiéntia, benígnitas, bónitas, longanímitas, mansuetúdo, fides, modéstia, continéntia, cástitas. Advérsus hujúsmodi non est lex. Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixérunt cum vítiis at concupiscéntiis.
Gal. 5, 16-24
Brødre, ferdes i ånden, så skal dere ikke oppfylle kjødets lys for kjødet har lyster i strid med ånden, og ånden i strid med kjødet; for disse to står mot hverandre, så dere ikke kan gjøre hva dere vil. Men lar dere ånden drive dere, så er dere ikke under loven. For kjødets gjerninger er åpenbare; for det er utukt, urenskap, ukyskhet, vellyst, avgudsdyrkelse, trelldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, trette, ufred, splid, misunnelse, mord, drukkenskap, fråtseri og slike ting, og om alt det sier jeg dere på forhånd, som jeg har sagt dere før og, at de som gjør slikt, ikke skal få del i Guds rike. Men frukt av Ånden er kjærlighet, glede, fred, tålmod, mildhet, godhet, langmodighet, saktmodighet, troskap, beskjedenhet, avhold, kyskhet. Mot slikt er loven ikke. Men de som hører Kristus til, har korsfestet sitt kjød med de lyster og begjær som hører det til.

Graduale
(Ps. 117:8-9) Bonum est confíidere in Dómino, quam confídere in hómine. Bonum est speráre in Dómino, quam speráre in princípibus. (Salme 117, 8-9) Godt er det å sette sin lit til Herren framfor å lite på mennesker. Godt er det å håpe på Herren framfor å sette sin lit til fyrster.

Alleluia - Allelujavers
(Ps. 94:1) Allelúja,allelúja. Veníte, exsultémus Dómino: jubilémus Deo salutári nostro. Allelúja. Alleluja, alleluja. (Salme 94,1) Kom, la oss lovsynge Herren, la oss synge med jubel for Gud, vår frelse. Alleluja.

Evangelium
Mt. 6:24-33
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: "Nemo potest duóbus Dóminis servíre: aut enim unum ódio habébit, et álterum díligit: aut unum sustinébit, et álterum contémnet Non potéstis Deo servíre, et mammónæ. Ideo dico vobis, ne sollíciti sitis ánimæ vestræ quid manducátis, neque córpori vestro quid induámini. Nonne ánima plus est quam esca: et corpus plus quam vestiméntum? Respícite volatília cæli, quóniam non serunt, neque metunt, neque cóngregant in hórrea: et Pater vester cæléstis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cógitans, potest adjícere ad statúram suam cúbitum unum? Et de vestiménto quid sollíciti estis? Consideráte lílla agri, quómodo crescunt: non labórant, neque nent. Dico autem vobis, quóniam nec Sálomon in omni glória sua coopértus est sicut unum ex istis. Si autem foenum agri, quod hódie est, et eras in clíbanum míttitur, Deus sic vestit: quanto magis vos módicæ fidei? Nólite ergo sollíciti esse, dicéntes: Quid manducábimus, aut quid bibémus, aut quo operiémur? Hæc enim ómnia gentes inquírunt. Scit enim Pater vester, quia his ómnibus indigétis. Quærite ergo primum regnum Dei, et justítiam ejus: et hæc ómnia adjiciéntur vobis."
Matt. 6, 24-33
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde den ene i ære og misakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Derfor sier jeg dere: sørg ikke for livet, hva dere skal ete, eller for legemet, hva dere skal kle det med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen; de sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og deres himmelske Fader gir dem mat. Er ikke dere mye mer enn de? Men hvem av dere kan legge en alen til sin høyde om han bryr seg aldri så mye? Og hvorfor sørger dere for klærne? Se på liljene på marken, hvorledes de vokser; de arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere at ikke engang Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men kler Gud således markens gress, som er i dag, og i morgen kastes i ovnen, skulle han da ikke mye heller sørge for dere, dere lite troende? Ha da ikke unødig omsorg og si da ikke: hva skal vi ete? eller: hva skal vi drikke? eller: hva skal vi kle oss med? For alt dette bryr hedningene seg med. For deres Fader vet at dere trenger alle disse ting. Søk derfor først Guds rike og hans rettferd, og så skal dere få alt dette attpå."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 33:8-9) Immíttet Angelus Dómini in circúitu timéntium eum et erípiet eos: gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus. (Salme 33, 8-9) Herrens engel leirer seg i rundt om dem som frykter ham og skal fri dem ut; smak og se hvor Herren er mild.

Secreta - Stille bønn
Concéde nobis, Dómine, quæsumus: ut hæc hóstia salutáris et nostrórum fiat purgátio delictórum, et tuæ. Propitiátio potestátis. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: Unn oss at dette frelsesoffer både må bli en rensing fra våre synder og en soning overfor din makt. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mt. 6.33) Primum quærìte regnum Dei, et ómnia adjicìéntur vobis, dicit Dóminus. (Matt. 6, 33) Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre attpå, sier Herren.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Puríficent semper et múniant tua sacraménta nos, Deus: et ad perpétuæ ducant salvatiónis efféctum. Per Dóminum nostrum ... Herre, la dine sakramenter alltid rense og verne oss og ved sin virkning føre oss til den evige frelse. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster