TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


11. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 67:6,7,36,2) Deus in loco santo suo: Deus, qui inhabitáre facit unánimes in domo: ipse dabit vírtútem et fortitúdinem plebi suæ. (Ps.) Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus et fúgíant, qui odérunt eum, a fácie ejus. Gloria Patri. Deus in loco santo ... (Salme 67, 6-7 og 36) Gud er på sitt hellige sted, Gud som lar dem bo i samme hus som har samme sinnelag; han vil gi sitt folk kraft og styrke. (Salme 67, 2) Gud reise seg, og hans fiender skal spredes, og de som hater ham, skal rømme for hans åsyn. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Omnípotens sempitérne Deus, qui abundántia pietátis tuæ et mérita súpplicum excédis et vota: effúnde super nos misericórdiam tuam; ut dimittas quæ consciéntia métuit, et adjícias quod orátio non præsúmit. Per Dóminum nostrum ... Allmektige evige Gud, du som i overfloden av din faderkjærlighet gir dem som ber, langt mer enn de fortjener og ønsker, la din miskunn strømme ut over oss, så du tar bort det som vår samvittighet frykter, og gir det som bønnen ikke våger å be om. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
I Cor. 15:1-10
Fratres, Notum vobis fácio Evangélium, quod prædicávi vobis, quod et accepístis, in quo et statis, per quod et salvámini qua ratióne prædicáverim vobis, si tenétis, nisi frustra credidístis. Trádídi enim vobis, in primis quod et accépi: quóniam Christus mórtuus est pro peccátis nostris secúndum Scriptúras: et quia sepúltus est, et quia resurréxit tértia die secúndum Scriptúras: et quia visus est Cephæ, et post hoc úndecim. Deinde visus est plus quam quingéntís fràtribus símul: ex quibus multi manent usque adhuc, quidam autem dormiérunt. Deínde visus est Cephæ, et post hoc úndecim. Deínde visus est plus quam quingéntis frátribus simul, ex quibus multi manent usque ad huc, quidam autem dormiérunt. DeInde visus est Jacobo, déinde Apóstolis ómnibus novíssime autem ómnium tamquam abortívo visus est et mihi. Ego enim sum mínimus Apostolórum, qui non sum dignus vocári Apóstolus, quóniam persecútus sum Ecclésiam Dei. Grátia autem Dei sum id quod sum, et grátia ejus in me vácua non fuít.
1. Kor. 15, 1-10
Brødre, jeg kunngjør dere det Evangelium som jeg har forkynt for dere, som dere har tatt imot, og som dere står fast i, som dere blir salige ved, såfremt dere holder fast ved det slik som jeg har forkynt det for dere, dersom dere ikke har trodd forgjeves. For jeg har framfor alt overgitt dere hva jeg har fått: at Kristus er død for våre synder etter skriftene, at han ble gravlagt, at han sto opp den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas og deretter av de elleve. Så ble han sett av mer enn fem hundre brødre på en gang; noen av dem lever enda, men noen er døde. Siden ble han sett av Jakob, og så av alle apostlene. Men sist av alle har han også vist seg for meg, det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene og ikke verdig til å kalles en apostel fordi jeg har forfulgt Guds Kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde er ikke blitt uten frukt i meg.

Graduale
(Ps. 27:7,1) In Deo sperávit cor meum, et adjútus sum: et reflóruit caro mea: et ex voluntáte mea confitébor illi. Ad te, Dómine, clamávi. Deus meus, ne síleas: ne discédas a me. (Salme 27, 7 og 1) Til Gud satte mitt hjerte sin lit, og jeg fikk hjelp, og mitt kjød blomstret på nytt, og av hele min sjel vil jeg prise ham. Til deg, Herre, roper jeg; min Gud, svar meg dog og forlat meg ikke.

Alleluia - Allelujavers
Ps. 80:2,3 Allelúja, allelúja. Exsultáte Deo, adjutóri nosro: jubiláte deo Jacob, súmite psalmum jucundáúm cum cíthara. Allelúja. Alleluja, alleluja. (Salme 80, 2-3) Syng med glede for Gud, vår hjelper, syng med jubel for Jakobs Gud. Stem i den glade salme med citarspill. Alleluja.

Evangelium
Mk. 7,31-37
In illo témpore: Exiens Jesus de finíbus Tyri, venit per Sidónem ad mare Galilææ inter médios fines Decapóleos. Et addúcant ei surdum et mutum, et deprecántur eum, ut impónat illi manum. Et apprehéndens eum de turba seórsum, misit dígitos suos in aurículas ejus: et éxspuens, tétigit linguam ejus: et suspíciens in cælum, ingémuit, et ait illi: Ephpheta, quod est, adaperire. Et statim apértæ sunt aures ejus, et solútum est vínculum linguæ ejus, et loquebátur recte. Et præcépít illis, ne cui dícerent. Quanto autem eis præcipiébat, tanto magís plus prædicábant: et eo ámplius admirabántur, dicéntes: Bene ómnia fecit: et surdos fecit audíre, et mutos loqui.
Mark, 7, 31-37
På den tid gikk Jesus atter bort fra landet om Tyrus og kom gjennom Sidon til Galilea-sjøen gjennom landetom Dekapolis. Og de førte en døvstum til ham og ba ham om han ville legge hendene på ham. Og han tok ham til side bort fra folket, stakk sine fingrer i hans ører, spyttet og rørte ved hans tunge og så opp mot himmelen, sukket og sa til ham: "Effetha," det er: Lukk deg opp. Og straks åpnet ørene hans seg, og tungebåndet løsnet, og han talte rent. Og han forbød dem å si det til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer kunngjorde de det, og dess mer undret de seg og sa: "Han har gjort alt vel; de døve gir i han hørsel og de målløse mæle."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 29:2-3) Exaltábo te, Dómine, quoniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me, Dómine, clamávi ad te, et sanásti me. (Salme 29, 2-3) Høyt vil jeg love deg, Herre; for du har tatt deg av meg og ikke latt mine fiender glede seg over meg. Herre, jeg ropte til deg, og du gjorde meg frisk.

Secreta - Stille bønn
Réspice, Dómine, quæsumus nostram propítius servitútem: ut quod offérimus, sit tibi munus accéptum, et sit nostræ fragilitátis subsídium. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: Se nådig ned til vår tjeneste, så den gave vi ofrer, må tekkes deg og bli en hjelp i vår svakhet. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Prov. 3:9,10) Honóra Dóminum de tua substántia, et de primítiis frugum tuárum: et implebúntur hórrea tua saturitáte, et vino torcuina redundábunt (Ordspr. 3, 9-10) Gi Herren æresoffer av din eiendom og av førstegrøden av din avling; da skal dine lader bli rikelig fylt og persene dine renne over med vin.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Sentiámus quæsumus Dómine, tui perceptióne sacraménti, subsídium mentis et córporis: ut in utróque salváti, cæléstis remédii plentitúdine gloriémur. Per Dóminum nostrum ... Herre, vi ber deg: La oss ved mottagelsen av ditt sakrament kjenne hjelp for sjel og legeme, så vi, når begge er frelst, kan prise oss lykkelige ved den fulle kraft i det himmelske legemiddel. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster